Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Styczeń 2023

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Shutterstock
Przedstawiamy najnowsze zmiany w prawie i kalendarz każdego przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2023 (88)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

SPRZEDAŻ Prądu BEZ GIEŁDY

6 grudnia weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Znosi ona obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii. Dotyczy to w tej chwili głównie wytwórców prądu z węgla i gazu. Zaostrzone zostaną kary za stosowanie przez firmy energetyczne niedozwolonych praktyk polegających m.in. na manipulacjach rynkowych.

Zatory PŁATNICZE

8 grudnia zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Wprowadza ona m.in.:

 • po upływie terminu przewidzianego w umowie albo w przypadku braku takiego postanowienia, gdy świadczenie pieniężne stanie się wymagalne, wszelkie postanowienia ograniczające prawa do przeniesienia wierzytelności stają się bezskuteczne
 • od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz od dnia ogłoszenia upadłości przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie mają zastosowania.

Nie tylko po polsku

Minister sprawiedliwości ma obowiązek zamieszczenia w BIP co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych, wszystkich wzorców umów występujących w Kodeksie spółek handlowych oraz wszystkich informacji o zasadach zawiązywania i rejestracji spółek.

E-ZUS

Już niedługo ZUS będzie doręczał pisma w postaci elektronicznej na podany adres e-mail, jeśli został wpisany do bazy adresów elektronicznych ZUS. Jeśli nie, przekazanie pisma w postaci elektronicznej nastąpi na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS. Urzędowe poświadczenie odbioru jest udostępniane na profilu informacyjnym:

 • po odebraniu pisma lub 
 • po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na profilu informacyjnym – w przypadku jego nieodebrania. 

BIOKOMPONENTY W PALIWIE 

1 stycznia wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Krajowym narzędziem realizującym przepisy unijne w zakresie minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie jest Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW). Na 2023 r. ustalono:

 • minimalny poziom realizacji NCW, uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej na poziomie 80 proc.
 • wydłużona zostanie możliwość korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok
 • obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc.
 • podniesienie limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW do poziomu 0,9 proc.
 • podwyższenie limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców do poziomu 0,5 proc.

NOWA USTAWA O CIT

1 stycznia wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in.:

 • zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, czyli transakcji, w których rzeczywisty właściciel należności jest rezydentem raju podatkowego
 • zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • zmiany w podatku z tytułu przerzuconych dochodów: za przerzucone dochody uznano m.in. wydatki na usługi niematerialne, opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub należności licencyjnych oraz koszty finansowania dłużnego składki ZUS, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostaną opłacone w terminie. 

------------------------------------------

Fuzje, Przejęcie, Restrukturyzacje a ochrona D&O

Grzegorz Waszkiewicz, broker ubezpieczeniowy, twórca portalu BezpieczenstwowBiznesie.pl

Recesja w gospodarce zmusza przedsiębiorców do podejmowanie czynności podnoszących ich efektywności przy jednoczesnym ograniczaniu ekspozycji na ryzyko. Ubezpieczenie D&O jest narzędziem wspierającym tę strategię.

OC członków zarządu przede wszystkim zabezpiecza spółkę przed skutkami błędnych decyzji własnych organów, ale też prywatny majątek tychże zarządów. W tym ubezpieczeniu definicja roszczenia jest rozumiana w specyficzny sposób. Najczęściej jednak oznacza: • proces lub postępowanie przeciwko ubezpieczonemu o odszkodowanie pieniężne (np. proces cywilny) • pisemne żądanie ze strony osoby trzeciej przypisania ubezpieczonemu odpowiedzialności za skutki jakiegoś uchybienia • postępowanie karne, administracyjne bądź inne urzędowe dochodzenie, które dotyczy uchybienia popełnionego przez ubezpieczonego w ramach pełnionej funkcji zarządczej. 

W dobie obecnej sytuacji gospodarczej dokonywanych jest się sporo fuzji, przejęć czy restrukturyzacji. Przy ich procesowaniu zapada wiele decyzji menedżerskich, podczas ich podejmowania, można popełnić błąd. Już tylko w samym aspekcie podatkowym to m.in.: • analiza struktury transakcji • przegląd podatkowy nabywanych aktywów (due diligence podatkowe) • ocena dokumentacji transakcyjnej pod kątem podatkowym. Z kolei po dokonaniu akwizycji mogą pojawić kolejne nietypowe transakcje, jak np. pojawienie się nowego albo refinansowanie dotychczasowego finansowania dłużnego, zmiana struktury i wysokości obciążeń międzygrupowych. Fuzje i przejęcie (M&A) czy restrukturyzacje mają w perspektywie przynieść wyjątkowe korzyści lub ratunek. Jednak skuteczne przeprowadzenie tych transakcji jest skomplikowane, a wyeliminowanie ryzyk wymaga dobrego planu i jego skutecznego realizowania bez „strachu”. W aspekcie zarządzania ryzykiem, jedną z najważniejszych korzyści z ubezpieczenia D&O jest możliwość pokrycia różnego rodzaju kosztów obsługi i reprezentacji prawnej w postępowaniu zarówno przygotowawczym, jak i procesowym. Chodzi tu o uzasadnione i konieczne koszty wynagrodzenia zewnętrznych pełnomocników procesowych, rzeczoznawców, biegłych, ekspertów, zwrot kosztów ich udziału i analiz w postępowaniu, opłaty sądowe oraz koszty postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego.

------------------------------------------

2

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

5

Wpłata podatku VAT za grudzień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

9

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w grudniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień.

16

Składka ZUS za grudzień – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku leśnego za styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za grudzień.

20

Składka ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za grudzień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za grudzień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za grudzień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za grudzień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za grudzień na PFRON.

Wpłata za grudzień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za grudzień.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w grudniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

 Wpłata za grudzień zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za grudzień – reklama napojów alkoholowych.

25

Opłacenie podatku VAT za grudzień oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za grudzień.

Wysłanie pliku JPK_V7K.

Wpłata podatku akcyzowego za grudzień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za grudzień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za grudzień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień. 

Rozliczenie podatku cukrowego za grudzień.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień.

31

Wpłata podatku od nieruchomości za styczeń – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R.

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin złożenia deklaracji PIT-16A, PIT-4R, PIT-8AR.

Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, 

PIT-11, PIT-R wyłącznie w formie elektronicznej.

Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2022 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

Złożenie deklaracji VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2022 r.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII DO za grudzień.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN DO za IV kwartał 2022 r. 

 

My Company Polska wydanie 1/2023 (88)

Więcej możesz przeczytać w 1/2023 (88) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ