Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Grudzień 2019

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Grudzień 2019
Kalendarz przedsiębiorcy na grudzień 2019 r.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 12/2019 (51)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

● Nowa ustawa dla żeglugi śródlądowej

9 listopada weszła w życie nowa Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, która zastępuje dotychczasową ustawę. Nowe przepisy regulują m.in. zasady wsparcia finansowego, które na wniosek armatora śródlądowego udziela ne jest w postaci kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu, modernizację lub remont statku. O udzielenie takiego wsparcia może ubiegać się armator wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, polegającą na: 

▶ przewozie ładunków,

▶ wykonywaniu prac modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych,

▶ przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

Kredyt preferencyjny udzielony armatorowi na zakup lub remont statku może być częściowo umorzony do wysokości:

▶ 10 proc. wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego – w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku młodszego niż 5 lat,

▶ 5 proc. wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego – w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku w wieku od 5 do 15 lat,

▶ na modernizację statku może być częściowo umorzony do wysokości 25 proc. wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego – jednak do wysokości nie większej niż część kredytu pozostająca do spłaty.

Armator może starać się także o refinansowanie zakupu niektórych kategorii składników wyposażenia statku, jeżeli w planie finansowym Funduszu w danym roku kalendarzowym przewidziano środki na ten cel.

W BGK oprócz Funduszu Żeglugi Śródlądowej będzie prowadzony także Fundusz Rezerwowy.

● Transgraniczne usługi doręczania paczek

Od 23 listopada obowiązuje nowelizacja ustaw Prawo pocztowe oraz Prawo telekomunikacyjne. Zmienione przepisy nakładają na operatorów świadczących usługi doręczania paczek kary za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Karze pieniężnej podlega podmiot, który nie przekazuje informacji lub dokumentów albo przekazuje niepełne lub nieprawdziwe informacje. 

Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 2 proc. przychodu z działalności gospodarczej osiągniętego przez podmiot w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął przychodu albo gdy okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się równowartość kwoty 500 tys. euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary. Obowiązek informacyjny dotyczy tych operatorów usług doręczania paczek, którzy prowadzą działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim UE i które na terenie Polski zatrudniają 50 i więcej osób.

● Koniec sprzedaży „kopciuchów”

Pod koniec listopada (prezydent ustawę podpisał 4 listopada, a wejdzie w życie po 14 dniach od jej opublikowania) zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą całkowitego zakazu wprowadzania na polski rynek kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW niespełniających krajowych wymogów emisyjności (tzw. kopciuchów) wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Kontrole w tym zakresie będą prowadzić właściwe organy Inspekcji Handlowej. Przedsiębiorca, który naruszy zakaz podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej do 5 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 tys. zł.

● Koniec Z praniEm pieniędzy

Instytucje obowiązane, np. banki, instytucje pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe i tacy przedsiębiorcy jak pośrednicy nieruchomości czy wirtualne kantory wymiany walut powinni zapoznać się z nowelą Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wchodzi w życie 30 listopada. Teraz oprócz członków zarządu Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) będzie mógł nałożyć kary do wysokości 1 mln zł także na kadrę kierowniczą wyższego szczebla oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska odpowiedzialnych za wykonywanie i przestrzeganie ustawy. Ponadto osoby będące beneficjentami rzeczywistymi pośredników w obrocie nieruchomościami, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w agencji nieruchomości na wniosek GIIF będą musiały przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

Natomiast podmioty świadczące usługi takie jak tworzenie osób prawnych, zasiadanie w organach spółek, zapewnienie siedziby lub adresu oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tych podmiotach, będą zobowiązane do spełniania kryteriów kompetencji i reputacji.

● Bezpieczeństwo na morzu

21 grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie morskim. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 

▶ w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty oraz w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich;

▶ w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej.

W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji, że stan statku lub sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu lub poważne zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska morskiego albo warunki pracy lub życia marynarzy nie spełniają wymagań, organ inspekcyjny, w drodze decyzji, zatrzymuje statek lub wstrzymuje operacje, podczas których zostały stwierdzone nieprawidłowości, wskazując jednocześnie uchybienia, które należy usunąć. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Organ inspekcyjny doręcza decyzję kapitanowi statku niezwłocznie po zakończeniu inspekcji. 

Informacje o wynikach inspekcji statku pasażerskiego oraz o wydaniu decyzji o jego zatrzymaniu i o zmianie dotyczącej tych decyzji, organ inspekcyjny niezwłocznie zamieszcza w systemie informacyjnym opracowanym i obsługiwanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego – THETIS EU. Jeżeli jest to trzecie zatrzymanie w ciągu ostatnich 36 miesięcy, a statek podnosi banderę państwa, które znajduje się na czarnej liście, albo trzecie zatrzymanie w ciągu ostatnich 24 miesięcy, a statek podnosi banderę państwa, które znajduje się na szarej liście, to organ inspekcyjny może zakazać statkowi wejścia do portu. Armator ma obowiązek zbierać, rejestrować i przekazywać przez Krajowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy, będący platformą elektroniczną łączącą Narodowy System SafeSeaNet i elektroniczny system administracji celnej, informacje o osobach znajdujących się na statku. Przed wyruszeniem w podróż, informacja o liczbie osób znajdujących się na statku jest przekazywana kapitanowi oraz nie później niż w ciągu 15 min po wypłynięciu z portu do pojedynczego punktu kontaktowego.

---

Daniel Więckowski, doradca podatkowy, dyrektor w RSM Poland

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Już od 2020 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powróci instytucja tzw. ulgi na złe długi. Wierzyciel uprawniony będzie do obniżenia podstawy opodatkowania (dochodu) o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności. Z kolei dłużnik zobowiązany zostanie do podwyższenia dochodu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania nieuregulowanego w powyższym terminie.

Gdy dłużnik nie ujmie w rachunku podatkowym danej faktury zakupowej, to w przypadku nieuregulowania jej w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności, zobowiązany będzie do podwyższenia dochodu. W przypadku uregulowania zobowiązania po wskazanym terminie, wierzyciel zobowiązany będzie do odpowiedniego podwyższenia podstawy opodatkowania. Dłużnikowi z kolei przysługiwać będzie prawo do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

-

2 grudnia

▶ Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku (Wn-U-G) do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik.

 

5 grudnia

▶Wpłata podatku VAT za listopad oraz złożenie  VAT-14.

 

9 grudnia

▶Opłacenie za listopad podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

▶Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

▶Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

10 grudnia

▶Wpłata składki ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

▶Złożenie zgłoszenia 

INTRASTAT za listopad.

 

16 grudnia

▶Składka ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

▶Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za grudzień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

 

20 grudnia

▶Wpłata za listopad pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶Wpłata za listopad zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

▶Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za listopad na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶Wpłata za listopad na PFRON.

▶Wpłata za listopad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

▶Wpłata za listopad podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln złotych).

 

27 grudnia

▶Opłacenie podatku VAT za listopad i wysłanie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶Wpłata podatku akcyzowego za listopad oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

▶Termin dla deklaracji VAT-UE za listopad.

▶Wysłanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad.

▶Wysłanie deklaracji VAT-13 za listopad przez przedstawiciela podatkowego.

▶Wysłanie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad.

▶Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad. 

▶Termin złożenia deklaracji VAP-1 (usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób).

 

30 grudnia

▶Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień.

 

31 grudnia

▶Przekazanie przez osoby

niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku (Wn-U-G) do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad.

 

My Company Polska wydanie 12/2019 (51)

Więcej możesz przeczytać w 12/2019 (51) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

POLECAMY