Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Czerwiec 2023

Zmiany w przepisach gospodarczych
Zmiany w przepisach gospodarczych,. / Fot. Pixabay.com
Sprawdź jakie zmiany w przepisach gospodarczych wpłyną na twoją firmę w czerwcu.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2023 (93)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Mniej Barier

12 maja zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Wśród najważniejszych zmian są: 

 • w postępowaniu przed sądami administracyjnymi decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna 
 • przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej
 • stworzona została podstawa prawna do występowania Rzecznika MSP w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli stroną jest przedsiębiorca 
 • w przypadku prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej ustawa podnosi próg dochodowy do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia; 
 • dodano przepis karny, który przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie związane z niewykonaniem obowiązku zamieszczania tabliczki porządkowej na budynku lub ogrodzeniu 
 • kwoty wolne od podatku w przypadku spadków i darowizn wynoszą teraz: 

• 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej

• 27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej

• 18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej

 • zniesiono obowiązek składania odpisu księgi wieczystej do wniosków dotyczących nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej

WALKA ZE ZMOWAMI CENOWYMI

20 maja weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in.:

 • możliwość nakładania kar na związki przedsiębiorców
 • kara za naruszenie prawa konkurencji teraz ustalana będzie jako procent obrotu: kara pieniężna nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary
 • za każdy dzień opóźnienia wykonania decyzji prezesa UOKiK nakładana będzie kara w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. dziennego średniego obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary 
 • możliwość nakładania przez prezesa UOKiK środków ingerujących w strukturę przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, tzw. środki strukturalne

Uwaga na tworzywa sztuczne 

24 maja zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wśród najważniejszych zmian są:

 • obowiązek pobierania przez przedsiębiorców (prowadzących np. handel detaliczny, czy gastronomię) opłat za oferowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki, pojemniki na żywność) oraz obowiązek zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych
 • zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, pojemniki na żywność oraz pojemniki i kubki na napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego
 • obowiązek opatrzenia produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak podpaski higieniczne, tampony, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami, kubki, widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem informującym o niewłaściwych metodach wyrzucania oraz szkodliwym wpływie na środowisko naturalne tych produktów
 • obowiązek finansowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które zostały wprowadzone do obrotu, w odniesieniu do produktów takich jak: pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje (do trzech litrów), kubki, torby na zakupy, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne..

KALENDARIUM CZERWIEC

1

Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2022 r.

5

Wpłata podatku VAT za maj oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w maju.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za maj oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj oraz wpłata podatku należnego.

12

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.

15

Składka ZUS za maj – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za czerwiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za maj.

20

Składka ZUS za maj – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za maj pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za maj zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za maj ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za maj na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za maj na PFRON.

Wpłata za maj podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za maj.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w maju utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

Wpłata za maj zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za maj – reklama napojów alkoholowych.

26

Opłacenie podatku VAT za maj oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za maj.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za maj oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za maj.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za maj przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj. 

Rozliczenie podatku cukrowego za maj.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za maj.

30

Złożenie deklaracji 

VAT – VII-DO za maj.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

Złożenie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8, CIT-8AB, CIT-8E (wraz z załącznikami) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

Złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2022 r.

----------

Prof. Adam Mariański, założyciel Mariański Group 

Prawo spadkowe od lat zawiera te same zasady dziedziczenia. Jednak dziedziczenie ustawowe prowadzi do prostego przekazania majątku, bez uwzględniania potrzeb spadkobierców, a także możliwości firmy rodzinnej do przekazania im świadczeń. Dopuszczalne jest inne uregulowanie zasad dziedziczenia w testamencie. Jednak osobom powołanym do dziedziczenia z ustawy, a pominiętym w testamencie lub otrzymującym mniejszy spadek należy się zachowek w wysokości jednej drugiej  (dwie trzecie dla małoletniego) wartości spadku, który otrzymaliby dziedzicząc ustawowo. 

Dlatego w procesie prac nad ustawą o firmach rodzinnych wskazywaliśmy na konieczność wyłączenia prawa do zachowku. Pozwoliłoby to zapobiec rozdrobnieniu akcjonariatu firmy rodzinnej. Nie wpływałoby to także na pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przez natychmiastową spłatę zachowku. 

Ustawodawca zdecydował się jednak na ograniczone rozwiązanie. Przekazanie przez fundatora majątku do  fundacji rodzinnej należy traktować jako darowiznę na rzecz osób będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Wówczas podmiotem zobowiązanym do wypłaty zachowku stanie się fundacja. Jednak należy pamiętać o szczególnej regulacji, zgodnie z którą przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego sprzed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. Oznacza to, że po 10 latach od wniesienia aktywów nie tylko wygasa prawo do zachowku, ale fundator zyskuje całkowitą swobodę kształtowania kręgu uprawnionych beneficjentów oraz rodzaju świadczeń z fundacji, także dla kolejnych pokoleń. Dziedziczenie przestaje zatem mieć miejsce, bo w fundacji nie ma udziałów, które mogły by być jego przedmiotem. Decyduje czy kolejny zstępny lub inna osoba spełni warunki do nabycia praw beneficjenta określonej klasy, a tym samym uprawnienia do wypłaty świadczenia. 

Fundacja nabywając zatem prawo do majątku rodzinnego, będzie mogła go pomnażać w celu wypłaty świadczeń dla beneficjentów. Jednak one będą regulowane i limitowane w statucie fundacji. Dodatkowo działalność inwestycyjna, w zakresie tzw. dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, będzie zwolniona z podatku dochodowego. Do opodatkowania dochodzi dopiero w momencie wypłaty świadczeń dla beneficjentów. 

My Company Polska wydanie 6/2023 (93)

Więcej możesz przeczytać w 6/2023 (93) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie