Chcę sprzedać firmę. Jak to zrobić?

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 77
W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. należy:
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2020 (56)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. należy m.in.: 

∫ upewnić się, czy umowa spółki nie wymaga dla takiej czynności zgody zgromadzenia wspólników lub zarządu. Należy również upewnić się, czy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń w rozporządzaniu udziałami, w tym czy nie wprowadzono zasad pierwszeństwa lub pierwokupu nabycia udziałów przez innych wspólników lub osoby trzecie 

∫ nabywca powinien również uważnie zapoznać się z postanowieniami umowy spółki (w szczególności dotyczącymi kwestii takich, jak obowiązek wnoszenia dopłat, regulacjami na wypadek śmierci wspólnika, reguł podziału zysku czy uprzywilejowania udziałów)

∫ nabywca powinien zadbać, aby zbywca zawarł oświadczenia o tym, że udziały są wolne od praw i obciążeń osób trzecich, a także o braku niespełnionych świadczeń należnych spółce ze zbytego udziału 

∫ zadbać o zawiadomienie spółki o sprzedaży i przesłanie dowodu zawarcia umowy, dopiero z tym momentem nabywca uzyska pełne prawa przysługujące wspólnikom

∫ należy uwzględnić analizę skutków podatkowych transakcji;

∫ należy również zadbać o właściwą formę umowy, czyli umowę z podpisem notarialnie poświadczonym (w przypadku spółek zakładanych internetowo, za pośrednictwem systemu s24, możliwa jest sprzedaż udziałów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego, w tym podpisu zaufanego e-puap).

W przypadku spółek osobowych nie mówimy o udziałach, lecz o prawach i obowiązkach wspólnika. Najistotniejsze jest to, aby ustalić, czy spółka w ogóle dopuszcza możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków, nie jest to bowiem regułą. Pamiętać trzeba, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Istotne jest również, że przeniesieniu może podlegać wyłącznie ogół praw i obowiązków, nie możemy zatem zbyć połowy praw i obowiązków.           

 

My Company Polska wydanie 5/2020 (56)

Więcej możesz przeczytać w 5/2020 (56) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie