Ratunek dla przedsiębiorców. Rozwiązania dla branży gastronomicznej

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 94
Mnogość rozwiązań przygotowanych przez rząd i instytucje finansowe sprawia, że firmy mogą stracić możliwość pozyskania dodatkowego kapitału lub narzędzi niezbędnych do przetrwania. Wraz z ekspertami przygotowaliśmy cykl poradników dla firm w trudnej sytuacji.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W cyklu prezentujemy konkretne przykłady firm i zakres rozwiązań, z których mogą skorzystać. 

AUTOR: Julia Fabisiak, adwokat i prawnik w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy.

 

OPIS:

Spółka ABC sp. z o.o. [Spółka A] zajmuje się prowadzeniem działalności gastronomicznej. Spółka A zatrudnia 5 pracowników na umowie o pracę (w tym 1 na pełny etat i 4 na pół etatu), 10 zleceniobiorców i 3 osoby na B2B. Firma istnieje od lutego 2018 r. Jej obrót w 2019 r. wyniósł około 1 000 000 zł, a suma bilansowa około 600 000 zł. W związku z epidemią COVID-19 Spółka A obserwuje spadek zamówień i obrotów. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, prowadzony przez Spółkę lokal gastronomiczny może świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma obecnie możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu. Właściciele szacują, że sprzedaż w kwietniu 2020 r. była mniejsza o około 60 proc. w porównaniu do marca 2020 r. 

Spółka A związana jest ze spółką XYZ sp. z o.o. [Spółka B] w taki sposób, że Spółka B posiada w niej 100 proc. udziałów. Spółka B zatrudnia 3 pracowników (na pełen etat) i 10 osób na B2B, jej obrót w 2019 r. wynosi około 2 500 000 zł, a suma bilansowa około 900 000 zł. Wspólnikami Spółki B są dwie osoby fizyczne. 

Spółka A nie ma spółek zależnych. Jedyną spółką zależną Spółki B jest Spółka A.

Beneficjentami rzeczywistymi Spółki A są osoby fizyczne, z których jedna ma rezydencję podatkową w Polsce, a druga ma rezydencję podatkową w Niemczech. 

Spółka A nie ma obecnie żadnego finansowania zewnętrznego. 

 

ROZWIĄZANIA:

Na jakie wsparcie finansowe z Grupy PFR może liczyć Spółka A? Jaki jest limit pomocy, jaki przysługuje łącznie Spółce A i Spółce B?

1) Tarcza Finansowa dla Mikrofirm Firm

Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) może udzielić Spółce A subwencji w ramach Tarczy Finansowej dla Mikro Firm z przeznaczeniem na:

• pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);

• przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości subwencji;

• rozliczenie z podmiotami powiązanymi (zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa).

Na potrzeby weryfikacji statusu mikrofirmy w ramach Tarczy Finansowej PFR należy uwzględnić wartości zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela lub spółek zależnych Spółki A jako wnioskodawcy.

Określając status mikrofirmy należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych. 

Spółkę A należy zakwalifikować do kategorii mikro przedsiębiorcy, gdyż łączna suma pracowników Spółki A i Spółki B (na umowie o pracę) nie przekracza 9 osób, ich łączny roczny obrót i suma bilansowa nie przekracza 2mln EUR. 

Spółka A musi spełniać także pozostałe warunki do otrzymania subwencji:

• spadek obrotów powyżej 25 proc. (w Spółce A wystąpił spadek obrotów aż o 60 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca).

• brak toczących się postępowań upadłościowych, likwidacyjnych lub restrukturyzacyjnych w spółce;

• rezydencja podatkowa Spółki A jest w Polsce i rozliczała podatki za ostatnie 2 lata obrotowe w Polsce;

• brak zalegania na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

• beneficjenci rzeczywiści, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiadają rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania przedsiębiorcy (beneficjenta programu) i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Tarczy Finansowej – beneficjenci rzeczywiści Spółki A mają rezydencję podatkową na terenie EOG;

Otrzymana przez Spółkę A subwencja może być umorzona do wysokości 75 proc. na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty subwencji na następujących zasadach:

• 25 proc. wartości subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;

• dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

2) Gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Jeżeli Spółka A jest zainteresowana zaciągnięciem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, BGK może udzielić jej gwarancji de minimis na nowych korzystniejszych warunkach jako zabezpieczenie spłaty.

Nowe warunki udzielenia gwarancji to:

• zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

• brak prowizji za udzielenie gwarancji,

• wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji może skorzystać Spółka A, jeśli na dzień 1 lutego 2020 r. nie miała zaległości w ZUS i US. 

Uzyskanie gwarancji na nowych zasadach będzie możliwe do 31 grudnia 2020 r. (możliwe będzie ewentualne przedłużenie tego okresu). 

Spółka A może złożyć wniosek kredytowy i wniosek o udzielenie gwarancji w jednym z banków kredytujących. Wybrany bank kredytujący przed udzieleniem kredytu Spółce A dokona oceny jej sytuacji finansowej i zdolności do terminowej spłaty rat kredytowych. Listę banków kredytujących, można znaleźć na stronie BGK.

3) Limit pomocy publicznej

Instrumenty wsparcia w ramach programu Tarczy Finansowej i gwarancji de minimis BGK mogą być łączone przez Spółkę A, a także kumulowane z innymi formami pomocy publicznej, pod warunkiem, iż łączny limit wsparcia na „dane przedsiębiorstwo” nie przekroczy 800.000,00 EUR. 

Taką „inną”  formą pomocy otrzymaną przez Spółkę A ze środków publicznych może być zarówno pomoc związana z COVID-19, jak również jakakolwiek inna pomoc, w tym także wsparcie finansowym otrzymane uprzednio na rozwój działalności. Ponadto, taka „inna” pomoc może lub mogła mieć charakter finansowy (podobny do subwencji z programu Tarcza Finansowa), jak i może być wparciem zupełnie innego rodzaju (np. zwolnieniem od opłat publicznych, uczestnictwem w szkoleniach, badaniach itp.).

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie podmioty, które są ze sobą powiązane, w tym wspólników i akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio większość praw głosów w spółce ubiegającej się o wsparcie. Podsumowując, łączna kwota wsparcia otrzymanego przez Spółkę A i Spółkę B jako podmioty powiązane powinna mieścić się w ww. limicie.