Problemy z tarczą antykryzysową? Poznaliśmy nowe objaśnienia prawne

fot. Adam Guz / KPRM
fot. Adam Guz / KPRM 40
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało nowe objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej. To odpowiedź na wniosek Rzecznika MŚP.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

 

1.     Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika,

•       Czy jest to wynagrodzenie zasadnicze bez żadnych dodatków, dopłat, w tym bez dodatku funkcyjnego?

•       Czy też jest to wynagrodzenie zasadnicze z wypłacanymi dotychczas pracownikowi dodatkami jak np. premie, dodatek funkcyjny?

•       Za jaki okres i ewentualnie w jakiej wysokości należy przyjąć do obliczenia wynagrodzenia dodatki okresowe (np. kwartalne)?

Odpowiedź:

Przez wynagrodzenie pracownika należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto. Do wynagrodzenia miesięcznego nie wlicza się dodatków okresowych.

 

2.     Jak należy rozumieć pojęcie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

Przestój ekonomiczny został zdefiniowany w art. 2 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przez przestój ekonomiczny rozumie się okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

 

3.     Jak należy rozumieć spełnienie kryterium wskazanego w art. 15g ust. 3 ustawy COVID-19 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, tj. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w  11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc powinien spełniać kryterium braku przesłanek do ogłoszenia upadłości na dzień składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

 

4.     Jak należy wyliczyć 15-procentowy spadek obrotów gospodarczych w przypadku przedsiębiorców, którzy nie uzyskiwali przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 r., tych którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r., oraz tych którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.?

Odpowiedź:

W przypadku 15-procentowego spadku  obrotów gospodarczych przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w grudniu 2019 r. i nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r. i ci którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. nie mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. mogą ubiegać się o tę formę pomocy, o ile wykażą co najmniej 25-procentowy spadek obrotów gospodarczych obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

 

5.     Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Odpowiedź:

Przy wyliczaniu spadku obrotów gospodarczych należy wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

 

6.     Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa w  15zq ustawy COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń na wynagrodzenia wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Odpowiedź:

Przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe może przysługiwać również pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wskazane świadczenia nie mogą być pobierane łącznie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

7.     Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w  15zzb ustawy COVID-19?

8.     Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, od przyznanych świadczeń na wynagrodzenia, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w  15zzb ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła w związku z ochroną miejsc pracy, to nie może skorzystać z dofinansowania na wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników. Nie ma możliwości skorzystania wyłącznie ze świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.