Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – październik 2017

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock
Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 10/2017 (25)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wiek emerytalny

Od 1 października zostanie obniżony powszechny wiek emerytalny i będzie wynosił 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Tym samym wracamy do stanu prawnego sprzed 2013 r. 

Pisemne umowy na dostarczanie produktów rolnych

22 sierpnia weszły w życie przepisy regulujące zasady zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. O tym, że trzeba mieć taki dokument decyduje spełnienie (łącznie) trzech warunków:

- produkt jest wymieniony w rozporządzeniu ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych,

- dostawca jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne na terytorium RP,

- nabywca jest przetwórcą lub dystrybutorem (nie sprzedaje produktów konsumentom finalnym), czyli posiada status pierwszego nabywcy. 

Pisemna umowa może być sporządzona także w formie elektronicznej (SMS bądź e-mail) i należy ją przechowywać przez dwa lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym była ostatnia dostawa. 

Za nabycie produktów rolnych bez umowy grozi kara w wysokości 10 proc. wartości transakcji i w wysokości 5 proc. za nabycie na podstawie wadliwej umowy. 

Kontrola urządzeń do odzyskiwania oparów paliwa

21 września weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących kontroli sprawności urządzeń służących do odzyskiwania oparów produktów naftowych na stacjach paliwowych. W świetle przepisów dostosowanych do unijnych, kontroli podlegają wszystkie urządzenia, które przechwytują i magazynują opary paliwa wydobywające się podczas tankowania pojazdów silnikowych. Chodzi o ograniczenie ulatniania się do atmosfery szkodliwych substancji. Kontrole sprawności tych urządzeń ustawa powierzyła inspektorom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), a na wojskowych stacjach paliw – inspektorom Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT). Przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania wszystkich protokołów z kontroli, tworząc w ten sposób „księgą rewizyjną urządzenia”. Opłatę za badania techniczne ustalono jako sumę stawki jednostkowej, wynoszącej 100 zł, pomnożonej przez liczbę poddanych badaniu węży nalewczych, oraz kosztu podróży służbowej inspektora. 

Nowelizacja ustawy o OZE

W październiku wejdzie w życie nowelizacja, zgodnie z którą, jednostkowa opłata zastępcza będzie wyznaczana na podstawie średniej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym. Opłata ta będzie naliczana w oparciu o wskaźnik  125 proc. rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż z biogazu rolniczego, z tym że nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 zł za 1 MWh. 

Drugi ze zmienionych przepisów odnosi się do wysokości opłaty za wpis lub dokonanie zmian w rejestrze świadectw pochodzenia. W tym wypadku opłata nie będzie mogła być wyższa niż 2 proc. maksymalnej wysokości jednostkowej opłaty zastępczej za 1 MWh. 

Ubezpieczenie pracowników  delegowanych – według zasad niemieckich

Niemiecki Federalny Trybunał Socjalny orzekł, że zagraniczne firmy delegujące pracowników na dłuższy czas do pracy w Niemczech nie mają prawa do naliczania dla nich składek ubezpieczeniowych według korzystniejszych zasad obowiązujących w ich kraju. 

My Company Polska wydanie 10/2017 (25)

Więcej możesz przeczytać w 10/2017 (25) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

POLECAMY