Ratunek dla przedsiębiorców. Rozwiązania dla branży transportowej

Transport na progu kryzysu
Transport na progu kryzysu, fot. Adobe Stock 29
Firma transportowa walczy o przetrwanie. Co zrobić z leasingiem? Jak obniżyć koszty stałe? Oto kolejny odcinek cyklu ratunek dla przedsiębiorców.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Autor: Monika Lewandowska, Senior Manager, Tax Advisory Services, Crido

Przykład:

Spółka zatrudniająca ok 70 pracowników na umowę o pracę oraz współpracująca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, świadcząca usługi w sektorze usług transportowych. Obroty spółki za 2019 r. wyniosły ok. 50 mln złotych, spółka miała również pozytywne wskaźniki EBITDA i wynik netto. W kwietniu 2020 r. spółka notuje znaczący ponad spadek przychodów względem roku poprzedniego oraz marca 2020 r. Spółka posiada kredyt obrotowy w wysokości 110 mln zł. który będzie podlegał odnowieniu po 1 marca 2020 r. Udziałowcami spółki są podmioty z siedzibą w Unii Europejskiej zaś osoby faktycznie kontrolujące spółkę nie są rezydentami żadnego z państw uznawanych za tzw. raj podatkowy

Z jakich instrumentów wsparcia może skorzystać spółka i ile maksymalnie może otrzymać dofinansowania?

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Zasadniczo, spółka może skorzystać z wybranych ścieżek dofinansowania wynagrodzeń pracowników przez okres 3 miesięcy. Wspólnym warunkiem dla każdej ścieżki jest wykazanie przez spółkę określonego spadku obrotów w określonym okresie (jak niżej). 

Ścieżka 1: ogłoszenie przestoju ekonomicznego -  kluczowe warunki skorzystania: 

a) spadek obrotów, o co najmniej 15% (ustalany na bazie wybranych dwóch miesięcy  po 1.01.2020, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r.) lub 25% (ustalany na bazie wybranego miesiąca po 1.01.2020 r. i miesiąca poprzedzającego);

b) maksymalna wartość dofinansowania w tym przypadku to 1300 zł dla pracownika (zatrudnionego na umowę o pracę lub zlecenie) oraz dofinansowanie składki ZUS należnej od tej kwoty; 

c) dofinansowanie przysługuje tylko w stosunku do pracowników których miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż 15 595 PLN;

d) po ogłoszeniu przestoju ekonomicznego, pracodawca obniża wynagrodzenia o maksymalnie 50%, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie z uwzględnieniem wymiaru czasy pracy pracownika;

e) kolejnym ważnym aspektem, który należy spełnić jest utrzymanie zatrudnienia pracownika przez okres trwania dofinansowania a także brak zaległości podatkowych, zaległości we wpłatach do ZUS, czy na FGŚP na koniec III kwartału 2019 r.

 

Ścieżka 2: obniżenie wymiaru czasu pracy tzw. „40:40:20” -  kluczowe warunki skorzystania:

a) Dla tej ścieżki aktualne pozostają warunki / zasady określone w punktach a, c oraz e wskazane dla Ścieżki 1;

b) Maksymalnie dofinansowanie może wynieść do ok 2100 zł dla pracownika oraz dofinansowanie jego składki ZUS należnej od tej kwoty. Dla dofinansowania konieczne jest obniżenie wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20% 

Ścieżka 3: wsparcie od starosty -  kluczowe warunki skorzystania:

Spółka jako średni przedsiębiorca może się również ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń na podstawie umowy ze starostą. 

a) W takim przypadku, spadek w obrotach musi wynosić co najmniej 30%. Jest on liczony na zasadach analogicznych jak w przypadku Ścieżki 1 i 2. 

b) Kwota dofinansowania do wynagrodzeń jest uzależniona od spadku w obrotach i może wynieść 50%/70% lub 90% minimalnego wynagrodzenia na pracownika; dofinansowanie może zostać powiększone o składki ZUS należne od tej kwoty. 

c) Podobnie jak w poprzednich ścieżkach, należy utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie przez okres trwania dofinansowania. 

Co istotne, nie można ze sobą łączyć dofinansowań w ramach ścieżki 1 i 3 oraz 2 i 3, możliwe jest natomiast łączenie dofinansowań w ramach ścieżki 1 i 2 (przy czym nie w odniesieniu do tych samych pracowników).

Wnioski o dofinansowanie w ramach ścieżki 1 i 2 składa się do odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za pośrednictwem portalu praca.gov.pl., zaś w przypadku ścieżki 3 – wniosek składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie PFR dla MŚP

Maksymalna wysokość dofinansowania dla spółki z uwagi na skalę zatrudnienia (powyżej 10 pracowników, ale mniej niż 249) i wysokość przychodów  (mniej niż 50 mln EUR) może wynieść do 8 proc. wartości przychodów za rok obrotowy 2019. 

Wysokość subwencji jest zależna od skali spadku sprzedaży (w rozumieniu wartościowym lub ilościowym), nie może jednak wynieść więcej niż 3,5 mln zł na jedno przedsiębiorstwo (w przypadku przedsiębiorstw powiązanych limit ten jest wspólny). Subwencja jest, częściowo umarzalna, wysokość umorzenia uzależniona jest od utrzymania działalności gospodarczej, skali spadku obrotów oraz utrzymania poziomu zatrudnienia. Subwencja jest zawsze zwrotna w 25 proc. (w wyjątkowych przypadkach, gdy skala spadku przekracza 75 proc. możliwe są jeszcze bardziej elastyczne warunki).

Warto jednak pamiętać iż mimo pozornie prostych zasad składania wniosków w ramach bankowości elektronicznej, warunki formalne / merytoryczne dla otrzymania subwencji są przedmiotem różnych dyskusji (m.in. w zakresie uwzględniania powiązań kapitałowych czy liczenia zatrudnienia). Szczególnie należy zwrócić uwagę na składanie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej i być pewnym co do ich prawidłowości.

Więcej o dostępnym finansowaniu w zakresie MŚP można przeczytać w Przewodniku PFR dostępnym pod tym linkiem:  https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf 

 

Dofinansowanie ARP dla branży transportowej

Z uwagi na fakt iż spółka prowadzi działalność w branży transportowej warto również zwrócić uwagę na dedykowane tej branży wsparcie. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)  dla podmiotów działających w tym segmencie gospodarki, oferuje program refinansowania zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu. Wsparcie jest udzielane dla podmiotów o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r (w zakresie pozytywnej EBITD’y i wyniku netto (sytuacja spółki). Kwota leasingu wynosi do 5 mln PLN (netto) dla klienta. Okres finansowania wynosi także do 6 lat.

Więcej informacji o dofinansowaniu można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.arp-tarcza.pl/ 

Inne instrumenty wsparcia płynnościowego

Zarówno ARP jak i BGK przygotowały programy wsparcia w zakresie np. dofinansowań do wynagrodzeń, finansowania deficytu w kapitale obrotowym czy gwarancji de minimis. W omawianej sytuacji wydaje się, że w powinny być one dostępne dla spółki, zwłaszcza w kontekście posiadanego kredytu obrotowego.

Szczegóły poszczególnych instrumentów wsparcia można znaleźć na stronie obydwu instytucji:

W przypadku ARP: https://www.arp-tarcza.pl/ 

W przypadku BGK: 

• Gwarancje de minimis: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-de-minimis/

• Gwarancje z funduszu Gwarancji Płynnościowych: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/ 

Co może poradzić spółka osobom z którymi współpracuje na B2B 

Warto pamiętać, że jeśli współpracujemy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, to można im zwrócić uwagę na dostępne instrumenty wsparcia, w sytuacji gdy również ich dotyka wpływ COVID-19. Do tych instrumentów należą w szczególności

1. Zwolnienie z konieczności opłacania ZUS na 3 miesiące - warunkiem niezbędnym jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1.04.2020 r. Dofinansowanie mogą dostać te osoby, których przychody nie przekraczają 15 681 zł miesięcznie. Zwolnienie z ZUS nie jest opodatkowane PIT.

2. Wniosek o tzw. mikropożyczkę (jednorazowo 5 tys. zł) - warunkiem niezbędnym jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1.03.2020 r. Pożyczka może zostać w całości umorzona na wniosek przedsiębiorcy, zaś to umorzenie nie jest opodatkowane PIT.

3. Tzw. „Postojowe” (ok 2 tys. zł., można otrzymać maksymalnie 3-krotnie) - warunkiem niezbędnym jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1.02.2020 r. Postojowe dostępne jest dla tych przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek przychodów w 2020 r. w rozumieniu podatkowym o min. 15 proc. m/m  lub zawiesili działalność po 31.01.2020.

4. Dofinansowanie kosztów działalności od starosty - warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowani jest spadek przychodów o min. 30% - w zależności od skali spadku przychodów (liczonych m2020/m2019): 30 proc., 50 proc./80 proc. można otrzymać od ok. 1300 zł do 2340 zł).

Preferencje i ulgi w zakresie podatkowym oraz składek na ZUS

W zakresie ZUS

• Spółka jako podmiot zatrudniający na umowę o pracę 70 pracowników, prawdopodobnie zgłosiła do ZUS więcej niż 49 ubezpieczonych. W takim przypadku spółka nie może ubiegać się o zwolnienie z ZUS dla swoich pracowników. Niemniej jednak spółka może wnioskować o odroczenie płatności ZUS, rozłożenie ich na raty lub umorzenie składek.

W zakresie VAT:

• Tarcze Antykryzysowe nie przewidują specjalnych mechanizmów poprawy płynności w obszarze VAT. Niemniej jednak przedsiębiorca może wnioskować o odroczenie płatności VAT, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie podatku. Tak samo, możliwe jest wnioskowanie o przyspieszenie terminu do zwrotu VAT lub też szybsze uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT

W zakresie CIT

• Rozwiązana przewidziane przez Tarczę Antykryzysową przewidują możliwość zapłaty podatku CIT za 2019 r. i złożenia CIT-8 za ten rok do końca maja 2020 r. 

• Tak samo jak w przypadku VAT, spółka może wnioskować o odroczenie płatności zaliczek na CIT, zmniejszenie ich wysokości, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie

W zakresie PIT

• Tzw. Tarcza Antykryzysowa pozwoliła na zapłatę zaliczek za PIT za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r. Niezależnie, przedsiębiorca podobnie jak w przypadku CIT czy VAT może wnioskować o odroczenia płatności PIT, rozłożenia na raty czy umorzenia