PPK na rzecz bezpiecznej przyszłości pracowników

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI S.A. Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI S.A.
Jesteśmy w przededniu zmian dotyczących systemowego i kompleksowego oszczędzania na przyszłość emerytalną.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Materiał powstał we współpracy z PFR TFI S.A.

Jesteśmy w przededniu zmian dotyczących systemowego i kompleksowego oszczędzania na przyszłość emerytalną. Kompleksowego, bo Pracownicze Plany Kapitałowe, które w pierwszym etapie zostaną wdrożone w największych przedsiębiorstwach już od 1 lipca tego roku, to projekt trójstronny, angażujący pracodawców, pracowników i państwo. Z perspektywy zatrudniających PPK to element polityki motywacyjnej, ale też sposób na przyjęcie na siebie współodpowiedzialności za przyszłość emerytalną pracowników. Ważne, by wdrażając PPK, pracodawcy pamiętali o kilku kluczowych kwestiach.

Z perspektywy pracodawców 

Najważniejszą częścią z perspektywy pracodawcy jest dokonanie wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze on umowę o zarządzanie PPK. Co do zasady, powinien to zrobić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej nie ma – w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Jeśli porozumienie w sprawie wyboru instytucji nie będzie osiągnięte miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zatrudniający ma prawo podjąć decyzję samodzielnie. Instytucja  finansowa, dedykowana zarządzaniu PPK, powinna być wybrana jedynie z listy instytucji umieszczonych w ewidencji PPK.

Drugą, niemniej ważną, o ile nie najważniejszą, jest wysokość składek. Jednym z głównych kosztów po stronie zatrudniającego będą składki uiszczane na konto uczestnika PPK w wysokości od 1,5 do 4 proc. pensji brutto. Wpłaty te nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Cały program został tak zaprojektowany, aby stanowił wartość dodaną dla każdej ze stron, zaangażowanych w Pracownicze Plany Kapitałowe, w tym także dla pracodawców. Dzięki obligatoryjnemu pakietowi świadczeń pracowniczych, firmy będą mogły budować wizerunek odpowiedzialnego i zaangażowanego pracodawcy. PPK ma się stać elementem systemów motywacyjnych, benefitem z perspektywy nowych pracowników lub elementem nagradzającym ze względu na długość okresu zatrudnienia. Wysokość składki pracodawcy może być również różnicowana na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy, obowiązujących u pracodawcy.

Dla pracodawców wdrożenie PPK w swoich firmach będzie swego rodzaju wyzwaniem – organizacyjnym, finansowym, ale i elementem polityki motywacyjnej. Ponadto, to również kwestia etyczna, bo zatrudniający będą współodpowiedzialni za przyszłość emerytalną swoich pracowników. A to szczególnie ważne, bo przede wszystkim będą dawać poczucie zatrudnionym, że z troską pochylają się nad tematem przyszłości emerytalnej każdego z pracowników.

 Dokonanie wyboru  już wkrótce

W ciągu najbliższych tygodni, ale nie później niż do 1 lipca, pracodawcy poznają ofertę firm, które będą oferowały PPK. Szacuje się, że w sumie na początek przedsiębiorcy będą mogli wybierać spośród około 20 instytucji finansowych, dedykowanych zarządzaniu pracowniczymi planami kapitałowymi. Wśród nich znajduje się również PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które jako jedyne otrzymało rolę instytucji wyznaczonej, usankcjonowanej ustawowo. Co to oznacza dla porzedsiębiorców? Otóż PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który wyrazi taką wolę, lub któremu inna instytucja odmówi podpisania umowy. Co więcej, w przypadku, gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań, PFR TFI będzie mogło dalej prowadzić PPK w jej zastępstwie. A zatem każdy przedsiębiorca może się czuć bezpiecznie, bowiem PFR TFI jest zabezpieczeniem na wypadek braku możliwiości zawarcia umowy z każdą inną instytucją oferującą PPK.