Okres ochronny przed emeryturą. Od kiedy obowiązuje i co oferuje?

Okres ochronny przed emeryturą. Od kiedy obowiązuje i co oferuje?
Okres ochronny przed emeryturą jest istotnym aspektem prawa pracy, mającym na celu zapewnienie stabilności zatrudnienia dla pracowników w ich ostatnich latach przed przejściem na emeryturę.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Okres ochronny przed emeryturą to zapis w polskim Kodeksie Pracy, który chroni pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego przed nieuzasadnionym zwolnieniem. Ta ochrona rozpoczyna się na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego określonego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W tym okresie pracodawca musi zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia, ponieważ prawo ogranicza możliwość wypowiedzenia umowy o pracę.

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną mają zagwarantowaną nie tylko ochronę przed zwolnieniem, ale także przed niekorzystnymi zmianami warunków zatrudnienia i wynagradzania. Oznacza to, że w okresie ochronnym pracodawca nie może bez uzasadnionych przyczyn zmniejszyć etatu pracownika, obniżyć jego wynagrodzenia czy pozbawić go dodatków funkcyjnych. Celem tych przepisów jest zapewnienie pracownikom stabilności finansowej i zawodowej w kluczowym momencie ich kariery.

Istnieją jednak wyjątki od tych zasad, które pozwalają na modyfikację warunków zatrudnienia w przypadku wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących wszystkich pracowników lub grup zawodowych w firmie. Takie zmiany są dozwolone, pod warunkiem że są stosowane równo dla wszystkich pracowników i nie są próbą obejścia ochrony przedemerytalnej.

Dodatkowo zmiana warunków zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym może być możliwa, jeśli:

 • pracownik stracił uprawnienia konieczne do wykonywania dotychczasowej pracy, co zostało potwierdzone orzeczeniem lekarskim,
 • nastąpiła utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy.

Kogo obejmuje ochrona przedemerytalna?

Ochrona ta dotyczy niemal wszystkich pracowników, niezależnie od branży, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Pracownicy powinni być świadomi tego prawa, aby móc z niego skorzystać.

Ochrona przedemerytalna przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, pod warunkiem że pozwoli to na osiągnięcie wieku emerytalnego. Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę tuż przed rozpoczęciem okresu ochronnego, co jest zgodne z przepisami, nawet jeśli okres wypowiedzenia przekroczyłby czas rozpoczęcia ochrony.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli jego staż pracy umożliwia uzyskanie prawa do emerytury. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Aktualny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zatem ochrona przedemerytalna obejmuje kobiety od 56. roku życia i mężczyzn od 61. roku życia. Uzyskanie prawa do emerytury zależy również od odpowiedniego stażu pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ochrona przedemerytalna – kiedy nie obowiązuje?

Mimo szerokiego zakresu ochrony istnieją sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem w okresie ochronnym. Są to wyjątkowe okoliczności, takie jak poważne naruszenie obowiązków pracowniczych, uzyskanie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, likwidacja firmy czy ogłoszenie upadłości.

Prawo do wcześniejszej emerytury

Niektóre zawody umożliwiają uzyskanie wcześniejszej emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Przykłady to:

 • pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach,
 • pracownicy kolei,
 • dziennikarze,
 • artyści (tancerze, muzycy, aktorzy, operatorzy filmowi, fotografowie),
 • pracownicy organów kontroli państwowej i administracji celnej,
 • żołnierze zawodowi,
 • funkcjonariusze Policji,
 • pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • nauczyciele.

Ochrona przedemerytalna dotyczy również osób, które mogą skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego.

Wiek ochronny przed emeryturą a umowa o pracę na czas określony

Umowy na czas określony w Polsce mają swoje specyficzne regulacje, zwłaszcza w kontekście ochrony przedemerytalnej. Jeśli umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony lub jest zawarta na okres przekraczający 33 miesiące, pracownik automatycznie uzyskuje ochronę przedemerytalną na takich samych zasadach, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. To ważne zabezpieczenie przed niepewnością zatrudnienia przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ