Odprawa emerytalna w 2024 roku. Ile pieniędzy do nas trafi?

Odprawa emerytalna w 2024 roku. Ile pieniędzy do nas trafi?
Kiedy przysługuje nam dodatkowe wynagrodzenie od pracodawcy? Wyjaśniamy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kiedy pracownik zamyka swoją zawodową działalność i wkracza w okres zasłużonego spokoju, czyli emerytury, to według obowiązujących przepisów prawa w Polsce ma prawo do otrzymania odprawy emerytalnej. Co to za rodzaj wsparcia? Czy jest dostępne dla każdego i jakie kryteria należy spełnić?

Odprawa emerytalna to dodatkowa kwota pieniężna, którą otrzymuje pracownik kończący swoją zawodową aktywność i przechodzący na emeryturę. To świadczenie dostępne dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, którego stosunek pracy został rozwiązany ze względu na przejście na emeryturę. Ważne jest tutaj, że prawo do odprawy nie zależy od rodzaju pełnionego etatu (czy to pół etatu, ¾ etatu, czy pełny etat) ani od formy umowy (na czas określony czy nieokreślony).

Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma uprawnienie do odprawy emerytalnej, niezależnie od sposobu zakończenia zatrudnienia. Nie ma znaczenia czy zakończenie pracy nastąpiło na skutek zwolnienia dyscyplinarnego, rozwiązania umowy przez pracodawcę, czy porozumienia stron — warto mieć to na uwadze.

Odprawa emerytalna. Jakie kryteria trzeba spełnić

Prawo pracy zapewnia pracownikowi prawo do odprawy emerytalnej, wypłacanej bez względu na długość zatrudnienia czy czas pracy u danego pracodawcy. Aby skorzystać z tego świadczenia, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Pracownik musi uzyskać uprawnienia do emerytury
  • Stosunek pracy musi zakończyć się ze względu na przejście na emeryturę
  • Pracownik nie może wcześniej otrzymać odprawy emerytalnej

Warunkiem jest rzeczywiste przejście na emeryturę – samo uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego nie jest wystarczające. Zakończenie stosunku pracy jest niezbędne do skorzystania z odprawy emerytalnej od pracodawcy.

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej?

Odprawa emerytalna to uniwersalne świadczenie, do którego kwalifikują się wszyscy pracownicy spełniający warunki określone w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, wysokość odprawy powinna wynosić przynajmniej równowartość jednego miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Obliczanie kwoty odprawy odbywa się podobnie jak wyliczenie świadczenia urlopowego, ale bez uwzględniania współczynników ani godzin pracy. Odprawa emerytalna jest wypłacana jako świadczenie jednorazowe.

Gdy pracownik na emeryturę przechodzi pracując dla kilku pracodawców, każdy z nich jest zobowiązany do wypłaty odprawy, ale według tych samych zasad, jak przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy.

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa emerytalna jest przekazywana w dniu zakończenia stosunku pracy, dlatego powinna być wypłacona razem z ostatnim wynagrodzeniem. Kwota odprawy może różnić się w zależności od polityki firmy — może to być równowartość jednego lub kilku miesięcznych wynagrodzeń.

Za opóźnienie w wypłacie odprawy emerytalnej pracodawcy grozi kara finansowa w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Niektóre grupy zawodowe mają prawo do wyższej odprawy niż inni pracownicy. Nauczyciele, zgodnie z Kartą Nauczyciela, otrzymują odprawy zależne od stażu pracy:

  • Przy stażu pracy poniżej 20 lat – odprawa wynosi równowartość dwóch miesięcznych wynagrodzeń
  • Przy stażu pracy powyżej 20 lat – odprawa wynosi równowartość trzech miesięcznych wynagrodzeń

Urzędnicy państwowi i samorządowi również otrzymują odprawy zależne od stażu pracy:

  • Przy stażu pracy powyżej 10 lat – odprawa wynosi równowartość dwóch miesięcznych wynagrodzeń
  • Przy stażu pracy powyżej 15 lat – odprawa wynosi równowartość trzech miesięcznych wynagrodzeń
  • Przy stażu pracy powyżej 20 lat – odprawa wynosi równowartość sześciu miesięcznych wynagrodzeń

Pozostali pracownicy nie mogą liczyć na podobne warunki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ