Działalność badawczo-rozwojowa warta uwagi

Fot. Shutterstock
Fot. Shutterstock 72
Przyjęta w tym roku nowelizacja przepisów o podatku dochodowym, a także prace legislacyjne dotyczące ustaw, których celem jest wspieranie nowych inwestycji, wyraźnie zwiększają możliwości skorzystania z ulg przez podatników ponoszących wydatki na badania i rozwój.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2018 (31)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zgodnie z nowymi regulacjami uwzględniane w kosztach kwalifikowanych koszty wynagrodzeń, wypłacanych na podstawie umów o pracę, rozszerzono o koszty umów-zleceń lub umów o dzieło – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu. Znacznie ułatwi to korzystanie z usług wysoko wykwalifikowanych ekspertów, często działających w formule wolnego zawodu. 

Uwzględniono również możliwość proporcjonalnego zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków dotyczących pracowników, którzy poza pracą badawczo-rozwojową wykonują również czynności z nią niezwiązane. W kosztach kwalifikowanych uwzględnić można także nabycie sprzętu specjalistycznego, niebędącego środkiem trwałym, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych. Wprowadzono możliwość uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych (zakończonych pozytywnym wynikiem), w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają wskazane w ustawie koszty kwalifikowane. 

Ulgą objęto także podatników prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. 

Zwiększenie limitu odpisu kosztów kwalifikowanych do 100 proc. (z 50 proc. kosztów pracowniczych i 50 proc. pozostałych kosztów dla małych i średnich podatników oraz 30 proc. pozostałych kosztów dla dużych podatników) to realna pomoc i ulga dla każdego przedsiębiorcy, który poważnie traktuje kwestie rozwoju swego przedsięwzięcia. 

Silny nacisk na rozwój innowacyjności i korzystanie z potencjału badawczego znajduje odzwierciedlenie także w nowych rozwiązaniach dotyczących centrów badawczo-rozwojowych (CBR). Podmioty korzystające ze statusu CBR w 2018 r. będą objęte szerszym katalogiem kosztów kwalifikowanych i większymi kwotami odliczeń. Obejmie on np. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością w tej części, w jakiej są wykorzystywane do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

Działalność badawczo-rozwojowa

Odliczeniu podlegać będą też – ponoszone wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej – koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Jednocześnie wraz z rozszerzeniem katalogu kosztów kwalifikowanych podwyższono limit odpisów do 150 proc. poniesionych wydatków. Nowe uregulowania zastąpiły dotychczasowy fundusz innowacyjności tworzony z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20 proc. przychodów uzyskanych przez centrum w danym miesiącu. 

W rezultacie spółka, ponosząc wydatki na działalność B+R w wysokości 100 jednostek, będzie mogła, poza kosztami rozliczanymi na zasadach ogólnych, dokonać odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości  100 jednostek, zaś w przypadku CBR będzie to 150 jednostek kosztu kwalifikowanego. Realna premia to 19 jednostek (27 jednostek w przypadku CBR). 

My Company Polska wydanie 4/2018 (31)

Więcej możesz przeczytać w 4/2018 (31) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

POLECAMY