Podstawowe stopy procentowe NBP

Stan na: 01.06.2020r.


Stopa procentowa:

Oprocentowanie

Obowiązuje od dnia

Stopa referencyjna 1)

0,50

2020-04-09

Stopa lombardowa

1,00

2020-04-09

Stopa depozytowa

0,00

2020-04-09

Stopa redyskontowa weksli

0,55

2020-04-09

Stopa dyskontowa weksli

0,60

2020-04-09

Stopa rezerwy obowiązkowej:

Oprocentowanie

Obowiązuje od dnia

- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych

0,50

2020-04-30

- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata

0,00

2018-03-01

Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2)

0,50

2020-04-30

 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
2) na poziomie stopy referencyjnej