Kalendarium przedsiębiorcy – październik 2017

Kalendarium przedsiębiorcy – październik 2017
Kalendarium przedsiębiorcy – październik 2017

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

2 października (poniedziałek)

Wpłata na wyodrębniony rachunek bankowy pozostałej części odpisów i zwiększeń wynikających z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.

Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata należnego podatku.

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu.

Termin złożenia deklaracji VAT-REF.

5 października (czwartek)

Wpłata podatku VAT za wrzesień i złożenie deklaracji VAT-14. 

9 października (poniedziałek)

Opłacenie za wrzesień podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1. i art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

10 października (wtorek)

Składka ZUS za wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień.

16 października (poniedziałek)

Składka ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku leśnego za październik – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Opłacenie podatku od nieruchomości za październik – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i  spółek nieposiadających osobowości prawnej.

20 października (piątek)

Wpłata za wrzesień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za wrzesień miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za wrzesień na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za wrzesień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata za wrzesień na PFRON.

Wpłata za III kwartał zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wpłata za III kwartał ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin złożenia deklaracji VIN-D do rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej.

Termin złożenia deklaracji VIU-D do rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej.

25 października (środa)

Opłacenie podatku VAT za wrzesień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wpłata podatku VAT za III kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K.

Wpłata podatku akcyzowego za wrzesień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin złożenia deklaracji VAT-UE za wrzesień wyłącznie drogą elektroniczną.

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień.

Złożenie deklaracji VAT-13 za wrzesień przez przedstawiciela podatkowego.

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

31 października (wtorek)

Termin złożenia deklaracji VAT-11  – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające  osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu. 

POLECAMY