Know how

Polska – nadal atrakcyjna dla Shared Service Center

© Shutterstock

Wiele się dyskutuje na temat rynku outsourcingu i usług  dla przedsiębiorstw w Polsce. Rynek kwitnie i wydaje się,  że jeszcze długo nie zostanie nasycony. 

Usługi BPO (Business Process Outsourcing) oraz powstające SSC (Shared Service Center) odgrywają kluczową rolę w ekonomicznym rozwoju Polski. Poziom zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług wykazuje stabilny wzrost wynoszący ok. 20 proc. w skali roku. Tym samym Polska jest obecnie liderem w obszarze nowoczesnych usług dla przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dlaczego Polska?

Sukces nie wynika jedynie z geograficznej i kulturowej bliskości względem globalnych centrów gospodarczych. Za każdą inwestycją kryje się dostęp do wykwalifikowanych pracowników ze znajomością języków obcych i specjalistycznym wykształceniem. Licząca 430 szkół wyższych i 1,5 mln studentów Polska wydaje się najbardziej obiecującym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto oferuje nowoczesne powierzchnie biurowe, niezawodną infrastrukturę IT, atrakcyjne systemy zachęty dla pracowników i wysoką jakość życia. 

Kapitał ludzki

Polskie SSC z sukcesem realizują międzynarodowe projekty w ponad 40 językach. Najczęściej używanym jest angielski, a w dalszej kolejności niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski. Firmy doceniają dostępny w Polsce kapitał, jakim jest wykształcenie, i inwestują w zarządzanie talentami. Powstają projekty edukacyjne mające na celu przygotowanie pracowników do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla przedsiębiorstw, np. „ABSL Academy”. Jego twórcy ściśle współpracują ze szkołami wyższymi w Warszawie, Katowicach i Gdańsku – trzema ważnymi kuźniami talentów w obszarze SSC w Polsce. Celem jest przekazywanie podstawowych wiadomości oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących do późniejszej pracy w ramach SSC. 

Lokalne wsparcie

Dynamiczny rozwój ośrodków BPO i SSC w ostatnich latach nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony lokalnych samorządów. Chodzi tu zarówno o wsparcie na początku procesu inwestycyjnego, jak i długoterminową pomoc w późniejszym okresie. Przykładem są m.in. znaczne inwestycje w rejonie Gdańska. W ciągu ostatnich trzech lat miasto to stało się jednym z największych centrów gospodarczych w Polsce z atrakcyjną ofertą powierzchni biurowej, gdzie cały czas powstają nowe SSC. 

Wpływ środków pomocowych UE

Olbrzymi wpływ na rozwój rynku miał program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” i dotacje w obszarze prac badawczych i rozwojowych (B+R). Wspierane były inwestycje o dużym potencjale innowacyjnym w obszarze produkcji i nowoczesnych usług. Wsparcie UE było bodźcem rozwoju i wdrożenia innowacji. Stworzyło też możliwość realizacji nowatorskich projektów, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Kierunek innowacje

Nowe środki pomocowe na lata 2014––2020 w jeszcze większym stopniu koncentrują się na pracach B+R i innowacjach. Wspierane jest tworzenie i wyposażanie SSC w formie centrów B+R, które prowadzą działalność na rzecz jednego lub większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oprócz objętych wsparciem prac B+R wymienione centra mogą również oferować swoje usługi na rynku. Przy tworzeniu własnego centrum B+R w grę wchodzą zarówno krajowe, jak i regionalne programy pomocowe.

Korzyści podatkowe

Dla przedsiębiorstw, które inwestują w prace B+R, przewidziane są dodatkowo ulgi podatkowe, np. możliwość bezpośredniego ujęcia wydatków na badania jako kosztów uzyskania przychodu. Z początkiem 2016 r. warunki korzystania z tych ulg stały się mniej restrykcyjne, dzięki czemu coraz więcej przedsiębiorstw może być ich beneficjentem. 

Ponadto Polska oferuje SSC różne ulgi i środki pomocowe. Należy tu zwrócić uwagę na zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw, które inwestują w 14 specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Wysokość zwolnienia zależy od poniesionych przez nie kosztów inwestycyjnych lub liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Intensywność pomocy zależy od regionu i wielkości przedsiębiorstwa. 

Perspektywy

Inwestorzy mogą liczyć na lokalne wsparcie, środki pomocowe UE, ulgi i zwolnienia podatkowe, rozwiniętą infrastrukturę i wykwalifikowanych pracowników, a tym samym, dzięki posiadanym zasobom, Polska może liczyć na miejsce w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji dla nowych SSC. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?