Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Październik 2019

fot. Adobe Stock

● Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

18 września zaczęła obowiązywać Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Przepisy w niej zawarte mówią m.in. o tym, że sprzedawca żywności i organizacja pozarządowa (może być jedna lub więcej) powinni zawrzeć umowę dotyczącą nieodpłatnego przekazywania produktów żywnościowych, które nie nadają się już do sprzedaży, np. ze względu na wady wyglądu albo opakowań. Dodatkowo, co najmniej raz w roku przez minimum dwa kolejne tygodnie, sprzedawca wraz z organizacją pozarządową zobligowani są w punktach sprzedaży prowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Oprócz tego sprzedawca żywności ponosi opłatę za marnowanie żywności, którą oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i masy tej żywności. Podstawę obliczenia stanowi 90 proc. masy żywności w kilogramach, a stawką jest 0,1 zł za 1 kg. Opłatę tę pomniejsza się o koszty prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych (nie więcej jednak niż 20 proc.) oraz o koszty związane z realizacją umowy z organizacją pozarządową, w szczególności koszty transportu i dystrybucji. Kwotę tę oblicza się na koniec roku kalendarzowego i wpłaca na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą podpisana jest umowa.

● Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

17 września weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim dostosowania obowiązujących przepisów krajowych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Organem odpowiedzialnym w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz naruszającym zbiorowe interesy konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zmienione przepisy umożliwiają również Prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej na potrzeby prowadzonych postępowań.

● Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba bądź osoby fizyczne posiadające uprawnienia do działania na rzecz klienta w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych lub przeprowadzania transakcji okazjonalnych. Dla większego bezpieczeństwa obowiązujące przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przewidują utworzenie w pełni jawnego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który zacznie działać od 13 października. 

Obowiązek zgłaszania będą miały spółki:

 •  jawne
 •  komandytowe
 •  komandytowo-akcyjne
 •  z ograniczoną odpowiedzialnością
 •  akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenia do rejestru dokonywać będą mogły osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Informacje powinny zawierać dane identyfikacyjne spółek (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, KRS, NIP) i dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo, państwo zamieszkania, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu). 

Zgłoszenia należy dokonać, za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi rejestru, w terminach: 

 •  7 dni od dnia wpisu spółki do KRS dla nowych podmiotów;
 •  6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dla podmiotów wcześniej już wpisanych do KRS.

● Zmiana ustawy o PIT

Od 1 października (nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta) zaczną obowiązywać zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Modyfikacja dotyczy obniżenia z 18 do 17 proc. podatku PIT, przy czym roczna stawka podatku za 2019 r. wyniesie 17,75 proc., zaś docelowa 17 proc. zacznie obowiązywać od 2020 r. Ponadto podwyższone zostały pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Po zmianach wyniosą one:

 •  250 zł miesięcznie (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
 •  300 zł miesięcznie (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
 •  3000 zł rocznie (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1335,00 zł,
 •  3600 zł rocznie (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1668,72 zł,
 •  4500 zł rocznie (wieloetatowcy) obecnie 2002,05 zł,
 •  5400 zł rocznie (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2502,56 zł.

---

Daniel Więckowski, doradca podatkowy, dyrektor w RSM Poland

Wysyłasz towar do innych krajów UE? To ostatni dzwonek na przygotowanie się do ważnych zmian VAT.

Już od 1 stycznia 2020 r. zmienia się katalog dowodów, pozwalających na zastosowanie stawki 0 proc. VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dla firm wysyłających produkty do innych krajów UE oznacza to konieczność przemodelowania obecnego obiegu dokumentów, poinstruowania kontrahentów zagranicznych, jak też przygotowania służb księgowych do nowych obowiązków.

Od nowego roku sprzedawcy wysyłający towary do innych krajów UE zobowiązani będą do posiadania co najmniej dwóch, niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, wydanych przez dwie różne strony, niezależne od sprzedawcy i nabywcy. Wśród dokumentów tych wymienia się: podpisany list przewozowy CMR, konosament, polisę ubezpieczeniową, potwierdzenie zapłaty za transport towarów, dokumenty wydane np. przez notariusza potwierdzające przybycie towarów do państwa przeznaczenia, poświadczenie odbioru towarów wydane przez prowadzącego magazyn w kraju przeznaczenia towarów.

Dodatkowo stawka 0 proc. VAT nie będzie mogła być zastosowana, jeżeli sprzedawca nie dopełnieni obowiązku złożenia informacji podsumowującej, bądź też złożona informacja podsumowująca dotycząca wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów nie będzie zawierała prawidłowych danych.

---

7 października

poniedziałek

▶ Opłacenie za wrzesień podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Wpłata podatku VAT za wrzesień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

 

10 października

czwartek

▶ Składka ZUS za wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

▶ Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień.

 

15 października

wtorek

▶ Składka ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

▶ Opłacenie podatku od nieruchomości 

i leśnego za październik – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

 

21 października

poniedziałek

▶ Wpłata za wrzesień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶ Wpłata za wrzesień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

▶ Wpłata za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.

▶ Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2019 r.

▶ Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2019 r.

▶ Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za wrzesień na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶ Wpłata za wrzesień na PFRON.

▶ Wpłata za wrzesień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

▶ Wpłata za wrzesień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

 

25 października

piątek

▶ Opłacenie podatku VAT za wrzesień 

i wysłanie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶ Wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. i wysłanie deklaracji VAT-7K.

▶ Wpłata podatku akcyzowego za wrzesień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

▶ Termin dla deklaracji VAT-UE za wrzesień.

▶ Wysłanie informacji podsumowującej 

w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-13 za wrzesień przez przedstawiciela podatkowego.

▶ Wysłanie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień.

▶ Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień. 

▶ Termin złożenia deklaracji VAP-1 (usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób).

 

31 października

czwartek

▶ Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku (Wn-U-G) do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?