Strategie

Czas wyborów

fot. Andrzej Hulimka/REPORTER/east news

Jakie będą podatki? Jakie składki ZUS od przedsiębiorców? Czy firmy muszą się liczyć z kolejnymi daninami ukrytymi w postaci różnych opłat? Przeanalizowaliśmy programy wyborcze największych komitetów pod kątem tego, jaki scenariusz piszą oni dla właścicieli firm. Bazowaliśmy na oficjalnych dokumentach i zapowiedziach polityków.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców:

∫ Wzrost płacy minimalnej – na koniec 2020 r. do 3 tys. zł. Na koniec 2023 r. – 4 tys. zł.

∫ Podniesienie ryczałtu dla MSP z 250 do 1 mln euro, następnie 

do 2 mln euro.

 

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców:

∫ Reforma Krajowej Administracji Skarbowej. Informatyzacja i profesjonalizacja – rzadsze kontrole.

∫ Reforma prawa podatkowego. Nowa ordynacja podatkowa – cel to uproszczenie prawa.

∫ Zniesienie opłat skarbowych.

 

Składki do ZUS:

∫ Powiązanie składek ZUS z osiąganym dochodem – zmniejszenie obciążeń bez podwyżek dla jakichkolwiek przedsiębiorców.

 

Inne projekty:

∫ Zasada jeden za jeden – przy uchwalaniu nowych przepisów.

∫ Dopłaty dla rolników na poziomie państw Europy Zachodniej (2021 r.).

∫ Reforma prawa zamówień publicznych – docelowo większy udział firm z sektora MSP w przetargach publicznych (od 2021 r.).

∫ Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

∫ Walka z nierównością wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. 

∫ Umożliwienie telepracy dla kobiet wychowujących dzieci (na ich wniosek) oraz uelastycznienie ich zatrudnienia.

∫ Wsparcie powstawania przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

∫ Potencjalne wzmocnienie „polskiego kapitału w sektorze bankowym”.

∫ Aktywizacja dużych zakładów przemysłowych.

∫ Wprowadzenie fundacji rodzinnych.

∫ Doprowadzenie do powstania (do 2025 r.) ponad 700 firm działających w obszarze sztucznej inteligencji oraz inwestycje w wysokości ok. 9,5 mld zł. Powstanie trzech Wirtualnych Instytutów Badawczych.

∫ Wspieranie rozwoju ICT w przedsiębiorstwach.

∫ Pakiet dla „przemysłu kreatywnego” – m.in. twórców gier. Ulgi podatkowe. Utworzenie Polskiego Centrum Gospodarki Kreatywnej oraz Centrum Gier Wideo. 

∫ Program „Dobrostan plus” dla rolników.

 

KOALICJA OBYWATELSKA 

(PO, Nowoczesna, ZIELONI, Inicjatywa Polska)

 

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców:

∫ Zasada „2 za 1”: przyjęcie każdej ustawy nakładającej nowy obowiązek biurokratyczny na przedsiębiorców będzie możliwe tylko wtedy, gdy usunięte zostaną  dwa istniejące dotychczas ograniczenia. Ustawy, które w trakcie systematycznych przeglądów nie zrealizują zakładanych celów, będą uchylane.

∫ Redukcja kosztów administracyjnych ponoszonych przez przedsiębiorców. Uproszczenie systemu licencji i zastąpienie ich tam, gdzie to możliwe, nieobowiązkowymi certyfikatami zaświadczającymi o jakości, ale nieograniczającymi swobody wyboru klienta.

∫ Rozszerzenie zakresu umów, które można zawierać na odległość, np. umowy leasingu.

∫ Wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zasadą stanie się  waloryzacja cen w kontraktach i racjonalnie szybkie rozstrzyganie przetargów. 

∫ Likwidacja zakazu handlu w niedziele przy wprowadzeniu prawa dla pracowników do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Uchylenie ustawy „apteka dla aptekarza” czy restrykcji w budowie i modernizacji farm wiatrowych.

∫ Równomiernie rozłożenie ryzyka między państwo a wykonawcę zamówień publicznych. Wprowadzenie waloryzacji cen w kontraktach i przyspieszenie rozstrzygania przetargów. Przedsiębiorcy realizujący zamówienie publiczne będą mogli zażądać uniwersalnej klauzuli arbitrażowej w umowie zawieranej z państwem. 

Ułatwienia dla nowych firm:

∫ Zwolnienie osób do 25. roku życia podejmujących działalność gospodarczą ze składek na ZUS i NFZ. 

∫ Obniżenie minimalnego kapitału zakładowego potrzebnego do założenia spółki z o.o. z 5 tys. do 1 zł, a minimalną wartość nominalną udziału z 50 zł do 1 gr. 

∫ Zelektronizowane zakładanie spółek z o.o. za pośrednictwem platformy S-24.

 

Zmiany w podatkach 

dla przedsiębiorców:

∫ Przebudowa podatku CIT na model estoński. Firmy będą płacić podatek od zysku dopiero wtedy, gdy będą się nim dzielić ze swoimi inwestorami. Ponadto stosowanie obniżonej stawki CIT dla szybko rozwijanej działalności. Im bardziej wzrost firmy będzie przewyższać wzrost gospodarki, tym z większej obniżki CIT skorzysta. Zwolnienie z CIT w pierwszym roku działania firmy, o ile w następnych latach nadal będą się rozwijać.

∫ Uniezależnienie stawek podatku od nieruchomości od inwestycji w urządzenia.

∫ Uproszczenie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zlikwidowanie zróżnicowania stawek zależnie od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. 

 

Składki do ZUS:

∫ ZUS przejmie finansowanie zasiłku chorobowego w związku z ciążą od pierwszego dnia. 

∫ Obniżenie składek ZUS dla przedsiębiorców: podstawą ich wymiaru będzie płaca minimalna.

∫ Zachowanie limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

 

Inne projekty:

∫ Wprowadzenie Karty Praw Podatnika oraz centrów obsługi podatników pomagających w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

∫ Obowiązkowe ujednolicenie interpretacji podatkowych. 

∫ Zwiększenie znaczenia kontroli elektronicznej w stosunku do kontroli fizycznych w siedzibie podatnika. 

∫ Nieodpłatne i automatyczne sprawdzanie rzetelności kontrahentów jako podatników. 

∫ Przyspieszenie zwrotu uczciwym przedsiębiorcom nadwyżki naliczonego VAT-u nad należnym. W przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu podatku przez urząd skarbowy, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o zwrot w części, dla której jest w stanie przedstawić zabezpieczenie majątkowe, np. w postaci gwarancji bankowej. Dodatkowa weryfikacja nie będzie opóźniać całości zwrotu VAT-u, a tylko tej części, która budzi wątpliwości urzędu skarbowego.

 

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

 

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców:

∫ Pakiet dla Rozwoju: zarządzanie firmą przez internet, możliwość wystawiania e-faktur i załatwiania spraw urzędowych. Wstępne kontrole urzędu skarbowego przeprowadzane online – dopiero w momencie wykrycia nieprawidłowości kontrole w siedzibie firmy.

∫ Jednolite interpretacje podatkowe obejmujące cały kraj.

 

Zmiany w prawie pracy

∫ Wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego będzie wynosić 100 proc. płacy zasadniczej z premią i dodatkami.

∫ Prawo do minimalnego wynagrodzenia – niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, dzieło czy działalność gospodarcza).

∫ 10-letnia strategia ustalenia płacy minimalnej (60 proc. średniego wynagrodzenia do 2030 r.).

∫  Rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmiany w podatkach 

dla przedsiębiorców:

∫ Ulgi podatkowe dla rolników przy instalacji paneli słonecznych i farm wiatrowych.

∫ Bez zmian w stawkach podatku  CIT. Walka z luką w CIT – zmuszenie dużych, międzynarodowych korporacji do płacenia podatku.

 

Składki do ZUS:

∫ Zniesienie ryczałtowego 

ZUS-u oraz zniesienie limitu dla proporcjonalnej składki na ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie wybrać rozliczanie proporcjonalne do przychodu – tak jak w małym ZUS-ie – lub według starych zasad.

∫ Dodatkowe składki dla rolników opłacane przez państwo – ubezpieczenia na wypadek suszy, powodzi czy innych zdarzeń atmosferycznych. Zniesienie obecnego systemu zapomóg.

 

Inne projekty:

∫ Uproszczenie procesu zrzeszania się rolników.

∫ Program Kopernik – program wsparcia innowacji. Państwo będzie przejmować połowę ryzyka w inwestycjach innowacyjnych na skalę 3,5 mld zł rocznie. 

∫ Walka z rajami podatkowymi przy współpracy z europejskimi partnerami.

 

KOMITET WYBORCZY PSL

 

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców:

∫ Przywrócenie małego ruchu granicznego.

∫ System ubezpieczeń i kontraktacji żywności po określonej cenie.

∫ Cofnięcie ustawy antywiatrakowej.

∫ Skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych i sądowych.

∫ Wsparcie inwestycji – „uwolnienie przedsiębiorczości”, likwidacja barier prawnych.

 

Ułatwienia dla nowych firm:

∫ Podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności i stworzenie miejsca pracy.

 

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców:

∫ Stawka 0 proc. VAT na żywność wytwarzaną w sposób tradycyjny.

∫ Obniżenie VAT do 8 proc. na rozwiązania oparte na OZE. Powrót starej taryfy na produkcję energii odnawialnej.

∫ Wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców realizujących praktyki zawodowe dla uczniów.

 

Składki do ZUS:

∫ Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy.

∫ ZUS opłaca chorobowe od 15. dnia zwolnienia pracownika w MSP.

 

Inne projekty: 

∫ Zwiększenie dopłat z Unii Europejskiej dla rolników do 1200 zł/ha.

∫ Stworzenie Funduszu Klęskowego, Programu Małej Retencji i Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

∫ Odblokowanie handlu ze Wschodem.

∫ Zablokowanie umowy UE-Mercosur.

∫ Powstanie Lokalnych Hubów Technologicznych.

∫ Powołanie Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

 

 

KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 

 

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców:

∫ Mniejsza biurokracja.

∫ Sprzeciw wobec sztucznego wskazywania płacy minimalnej.

 

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców:

∫ Zmniejszenie podatków 

– „Proste i niskie podatki”.

 

Składki do ZUS:

∫ Zniesienie obowiązku płacenia składek do ZUS.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?