Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Wrzesień 2019

fot. Adobe Stock

● Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Pod koniec sierpnia (prezydent podpisał 30 lipca) wejdzie w życie ustawa o systemie instytucji rozwoju. Na mocy nowych przepisów „instytucje rozwoju” – którymi są Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA (PAIH) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA (ARP) – wejdą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (Grupa PFR). Ustawa określa 

też rolę Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.. Instytucja ta prowadzi działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej, dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji kapitałowych, wspieranie przedsiębiorców, ochronę środowiska naturalnego czy badania. Polski Fundusz Rozwoju S.A. będzie udzielał finasowania w szczególności mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zadania te będzie mógł powierzyć swojej spółce zależnej.

● Emisja gazów cieplarnianych

30 lipca prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy implementują prawo unijne w zakresie zasad działania systemu handlu emisjami po 2020 r. oraz redukcji do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i pyłu. Nowelizacja ta określa zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021–2030 oraz w kolejnych okresach, a także stwarza podstawę prawną do przygotowania „Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza” spełniającego wymogi dyrektywy NEC (National Emission Ceilings). W tym celu wprowadzone zostaną nowe obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przepisy wejdą w życie pod koniec sierpnia.

● „Zdalne” zgromadzenie wspólników 

8 sierpnia prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych. Umowa spółki będzie mogła dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej. Jest tylko jedno zastrzeżenie – do protokołu ze zgromadzenia wspólników trzeba będzie dołączyć listę wspólników głosujących „zdalnie”, wskazując równocześnie, że nie są wymagane ich podpisy. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania.

● Minimalne wynagrodzenie za pracę

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dodatek za staż pracy zalicza do elementów składowych wynagrodzenia, które nie będzie brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika. Ustawa zawiera przepisy przejściowe, które dają możliwość wykonawcom umów zawartych przed 1 września, przeprowadzić negocjacje w sprawie zmiany należnego wynagrodzenia. Dotyczyć to może tych kontrahentów (np. stron umów zawartych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych), którzy w wyniku tej zmiany będą musieli podnieść swoim pracownikom pensje. Przepisy przejściowe zaczną obowiązywać od 1 września. 

Pełna wersja artykułu jest dostępna dla subskrybentów. Aby uzyskać dostęp do artykułu należy się zarejestrować/zalogować a potem zakupić subskrypcje. Zobacz Cennik treści i serwisów płatnych.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?