Gospodarka

Komisja Europejska: Polska musi poprawić jakość regulacji. RAPORT

fot. Pixabay

Ograniczenie wzrostu wydatków budżetowych, wzmocnienie innowacyjności i zmiany w systemie emerytalnym, które zapewnią jego stabilność, to najważniejsze zalecenia, jakie Komisja Europejska wydała dla Polski w najnowszych rekomendacjach w celu przygotowania do budżetu na 2020 rok.

Komisja Europejska podsumowała niektóre z najważniejszych działań polskiego rządu. Chodzi m.in. o planowane pogłębienie deficytu budżetowego oraz spadek relacji zadłużenia do PKB. - Scenariusz makroekonomiczny, na którym oparto te prognozy budżetowe, jest wiarygodny. Jednocześnie, aspekty operacyjne niektórych działań niezbędnych do osiągnięcia planowanych celów fiskalnych począwszy od 2020 r. nie zostały jeszcze dostatecznie sprecyzowane - informuje Komisja.

Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na negatywne konsekwencje suszy przy realizacji planu budżetowego na 2018 rok. Wydatki z nią związane miały wynieść około 0,07 proc. PKB. 

Poważnym problemem jest jednak wzrost wydatków publicznych. Rok temu w podobnym dokumencie Komisja zaleciła Polsce, by nominalna stopa wzrostu wydatków publicznych pierwotnych netto nie przekroczyła w br. 4,2 proc. Zdaniem Komisji istnieje ryzyko "znacznego odchylenia od tego zalecanego dostosowania". Z tego względu Komisja Europejska wydała zalecenie, by w 2020 roku stopa nie przekroczyła 4,4 proc., ale jednocześnie zwróciła się do rządu o "Podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego".

- Według prognozy Komisji z wiosny 2019 r. przy założeniu niezmiennego kursu polityki istnieje ryzyko znacznego odchylenia od tego wymogu w 2020 r. Ogólnie rzecz biorąc, Rada jest zdania, że od 2019 r. konieczne będą dodatkowe działania w celu spełnienia wymogów paktu stabilności i wzrostu - informuje Komisja Europejska.

Mimo powyższych uwag, zdaniem instytucji "Polska osiągnęła znaczny postęp, jeżeli chodzi o doprowadzenie do poprawy przestrzegania prawa podatkowego". - Chociaż Polska nie poczyniła postępów w kwestii ograniczania nadmiernego stosowania obniżonych stawek podatku od wartości dodanej (VAT), to rząd rozpoczął reformę, która może sprawić, że system obniżonych stawek VAT stanie się mniej skomplikowany i będzie prowadzić do mniejszej liczby błędów - informuje Komisja.

Zdaniem ekspertów, drugim, po nadmiernym wzroście wydatków, problemem, jest obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. - Będzie miało poważny niekorzystny wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych oraz spowoduje znaczące różnice w poziomie świadczeń otrzymywanych przez kobiety i przez mężczyzn. Istniejące preferencyjne systemy emerytalne wiążą się z kosztami budżetowymi i zmniejszają mobilność pracowników między sektorami - wynika z analizy.

Kwestia przyszłości polskich pracowników jest, zdaniem Komisji, dużym problemem. Polska musi zapewnić adekwatną wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilność samego systemu. - Niezbędne jest podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym przez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i do opieki długoterminowej, oraz w celu likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Wspieranie wysokiej jakości edukacji i rozwijanie umiejętności odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych - radzi Komisja Europejska.

Trzecim wyzwaniem, z którym musi sobie poradzić Polska, jest niewystarczająca innowacyjność gospodarki. Konieczne jest wspieranie instytucji badawczych do ścisłej współpracy z przedsiębiorstwa. Zdaniem Komisji Polska powinna postawić na innowacje, transport (szczególnie pod kątem zrównoważonego rozwoju), a także na infrastrukturę energetyczną i cyfrową, opiekę zdrowotną oraz czystszą energię, z uwzględnieniem różnic regionalnych. - Poprawę jakości regulacji, w szczególności poprzez zwiększenie roli konsultacji społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym - dodaje Komisja.

Problemem są również niestabilne ramy regulacyjne i inne bariery utrudniające rozwój przedsiębiorstw. - Prowadzenie efektywnego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przyczyniłoby się do poprawy jakości prawodawstwa oraz – dzięki ograniczeniu liczby potrzebnych nowelizacji – zwiększyłoby stabilność warunków prowadzenia działalności gospodarczej - pisze w dokumencie.

- Dlatego też zwiększenie roli konsultacji z partnerami społecznymi i konsultacji publicznych – w tym poprzez zapewnienie wystarczającego czasu na proces konsultacji, lepsze wykorzystanie opinii respondentów oraz ograniczenie do minimum przypadków wyłączenia ustaw z konsultacji – w znacznym stopniu przyczyniłoby się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych wynikających z częstych zmian przepisów prawa oraz do zwiększenia inwestycji, a także wspierałoby zrównoważony wzrost gospodarczy w perspektywie długoterminowej - radzi Komisja Europejska.

Komisja chwali Polskę za niskie bezrobocie, ale zwraca uwagę na niską aktywność zawodową. - Zachęty do podjęcia pracy funkcjonujące w ramach polskiego systemu zabezpieczenia społecznego są niewystarczające. Świadczenie wychowawcze ograniczyło wprawdzie ubóstwo i nierówności, ale wywarło niekorzystny wpływ na aktywność zawodową rodziców, głównie kobiet, ze względu na wysokość tego świadczenia i kryteria jego przyznawania - wynika z raportu.

Komisja informuje także o niedostostecznej jakości kształcenia nauczycieli. - System zapewniania jakości szkolnictwa wyższego również ma pewne słabe punkty. Pomimo niedawnych reform kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego nadal brakuje skutecznej koordynacji kształcenia dorosłych i nie jest jasne, jaki będzie wpływ wprowadzanych zmian na jakość kształcenia i szkolenia oraz poziom umiejętności - pisze Komisja Europejska.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]