Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy

1 kwietnia/poniedziałek

Złożenie (drogą elektroniczną) deklaracji CIT-8 i zapłacenie należnego podatku.

Złożenie (drogą elektroniczną) przez płatnika informacji IFT-2R. Podatnicy niemający na terytorium Polski siedziby lub zarządu, a uzyskali w Polsce przychody z tytułu odsetek z praw autorskich lub pokrewnych, do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych itp. oraz z dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Deklaracje te przekazywane są zagranicznemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Złożenie w ZUS przez płatnika zgłoszenia ZUS ZSWA za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację opłaconych składek emerytalno-rentowych za luty.

Roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 r.

Roczna opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe za 2019 r. – postępowania zaczęte  przed 1 stycznia.

Termin złożenia informacji CIT-D – składają osoby prawne, dotyczy otrzymanych/przekazanych darowizn. 

Termin złożenia sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

5 kwietnia/piątek

Wpłata podatku VAT za marzec i złożenie deklaracji VAT-14.

8 kwietnia/poniedziałek

Opłacenie za marzec podatku dochodowego  w formie karty podatkowej.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej  z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1. i art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w marcu od dochodów z dywidend i innych przychodów  z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

10 kwietnia/środa

Składka ZUS za marzec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec.

15 kwietnia/poniedziałek

Składka ZUS za marzec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za kwiecień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

23 kwietnia/wtorek

Wpłata za marzec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za marzec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za  I kwartał 2019 r. 

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2019 r.

Wpłata przez płatników, wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za marzec na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za marzec na PFRON.

Wpłata za marzec ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata za marzec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

25 kwietnia/czwartek

Opłacenie podatku VAT za marzec oraz wysłanie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Opłacenie podatku VAT za I kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K.

Wpłata podatku akcyzowego za marzec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za marzec.

Wysłanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za marzec przez przedstawiciela podatkowego.

Wysłanie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec.

30 kwietnia/wtorek

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec.

Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty.

Przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za  2018 r. przez płacących podatek dochodowy  od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe), obowiązanych do jego sporządzenia.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]