Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

fot. Adobe Stock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy.

E-faktura w zamówieniach publicznych

18 kwietnia wejdą w życie przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przyjętym rozwiązaniu organy administracji publicznej wszystkich szczebli i innych podmiotów udzielających zamówień publicznych są zobowiązane do akceptowania ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej, zgodnych z określoną normą europejską, które są wystawiane przez wykonawców w związku z realizacją umów zawartych w sprawie zamówień publicznych. W tym celu powstał system teleinformatyczny – Platforma Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl, która umożliwia przesyłanie faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Zamawiający są zobowiązani do posiadania bezpłatnego konta na platformie. Wykonawcy nie mają obowiązku przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy. 

W przypadku zamówień poniżej 30 tys. euro zamawiający, w wybranym dokumencie rozpoczynającym postępowanie, mogą wyłączyć stosowanie takich faktur. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie.

Zgłoszenia przewozu towarów

19 kwietnia zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów o dodatkowych danych, które będą musieli wskazywać w zgłoszeniu przewozu towarów, odpowiednio, podmiot wysyłający, odbierający i przewoźnik. Dodatkowo, w przypadku przewozu towarów będących odpadami, podmiot wysyłający, odbierający i przewoźnik mają wskazywać  6-cyfrowy kod tych towarów, zgodny z katalogiem określonym w przepisach Ustawy o odpadach.

Ceny energii i zielone inwestycje

Od 20 marca obowiązują nowe przepisy wprowadzające zmiany w ustawach: 

o podatku akcyzowym (m.in. przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, określa na 2019 r. ceny i stawki opłat za energię dla odbiorcy końcowego w wysokości cen z 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. Ceny ustalone w inny sposób nie będą mogły być wyższe od obowiązujących danego odbiorcę 30 czerwca 2018 r. Sprzedawca energii, który zmienił z odbiorcą końcowym umowę sprzedaży energii wraz ze zmianą stawek, musi skorygować warunki tej umowy nie później niż w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.);

o ochronie środowiska (m.in, środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych będą przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (20 proc. środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji – w ramach 

systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – ma być przekazywane na wyodrębnione subkonto w ramach rachunku klimatycznego. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie tzw. zielonych inwestycji realizowanych na terytorium RP. Powstała też Rada Konsultacyjna jako organ doradczy ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie funkcjonowania krajowego systemu zielonych inwestycji);

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (wsparcie finansowe z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu będzie stosowane od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej);

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  (zmieniono definicje decyzji inwestycyjnej,  nowej jednostki kogeneracji i znacznie zmodernizowanej jednostka kogeneracji. Ponadto, przed dniem złożenia Prezesowi URE pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej, wytwórca przedkłada dokumenty potwierdzające, że decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta po dniu wygrania aukcji i że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej jednostki albo znacznej modernizacji zostały wyprodukowane 60 miesięcy przed dniem wytworzenia w tych jednostkach po raz pierwszy energii elektrycznej. Ten sam obowiązek dokumentacyjny dotyczy wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej).


Nowe prawo lotnicze

1 kwietnia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo lotnicze i niektórych innych ustaw, dostosowująca ją do przepisów unijnych w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Zmiany, które mogą zainteresować przedsiębiorców, dotyczą przede wszystkim zasad kontroli przestrzegania przepisów i decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego przypisanych Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Teraz więcej podmiotów będzie podlegało kontroli, m.in. użytkownicy cywilnych statków powietrznych, cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz członkowie personelu pokładowego. Wprowadzono także możliwość przeprowadzania kontroli niezapowiedzianych. W trakcie kontroli Prezes Urzędu będzie mógł wstrzymać lub ograniczyć prowadzoną działalność, jeśli zostanie stwierdzona określona nieprawidłowość. Prawo lotnicze dostosowano także do prawodawstwa unijnego w zakresie nowego rodzaju licencji lotniczych pilota rekreacyjnego LAPL (Light Aircraft Private Licence), wydawanych dla określonych kategorii samolotów, śmigłowców, szybowców i balonów, oraz obowiązku certyfikacji lekarzy orzeczników medycyny lotniczej przeprowadzających badania niezbędne do uzyskania i utrzymania takiej licencji.


Działalność lecznicza fizjoterapeutów

Od 1 kwietnia do dotychczasowej listy podmiotów wykonujących działalność leczniczą dopisano fizjoterapeutów. Teraz, tak jak lekarze i pielęgniarki, mogą oni wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie i w przepisach odrębnych, po wpisaniu ich do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 


Dopłaty do paliwa rolniczego

Od 6 marca obowiązuje nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiana ta dotyczy pominiętych w dotychczas obowiązujących przepisach niektórych kodów paliw:  CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11  do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00. W związku z tym pierwszy termin składania wniosków upływa teraz 31 marca, zaś wypłata środków dla wszystkich rolników, także tych, którzy złożyli wnioski wcześniej, będzie realizowana od 1 kwietnia  do 31 maja. W sprawach objętych postępowaniem i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, stosuje się zmienione przepisy. Decyzje odmowne wydane przed 6 marca mogą być zmienione na wniosek producenta rolnego albo z urzędu, przez przyznanie zwrotu podatku akcyzowego. 


Daniel Więckowski

Tax Director w RSM Poland, doradca podatkowy  nr 11861.

13 marca wpłynął do Sejmu projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on rozszerzenie zakresu danych dotyczących podatników VAT publikowanych przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Resort finansów proponuje, by poza dotychczasowymi informacjami, ujawnieniu w wykazie podlegał adres prowadzenia działalności oraz numery rachunków bankowych.

Publikowanie numerów rachunków bankowych ma – zdaniem autorów projektu – przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego. Projekt przewiduje, że w przypadku płatności za faktury wystawione przez podatników VAT, na rachunki bankowe inne niż ujawnione w wykazie szefa KAS, nabywca towarów bądź usług nie będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów wynikających z takich faktur. Dodatkowo, nabywca będzie odpowiadał solidarnie razem ze sprzedającym, za zaległości podatkowe w zakresie podatku VAT wynikającego z tak opłaconej faktury. W drodze wyjątku podatnik będzie mógł rozpoznać wydatek w kosztach podatkowych oraz zwolni się z solidarnej odpowiedzialności, jeżeli w terminie 3 dni poinformuje organ podatkowy o dokonanej płatności.

Proponowane rozwiązanie oznacza dla przedsiębiorców konieczność poniesienia dodatkowych kosztów administracyjnych związanych z przystosowaniem systemów księgowych do nowych obowiązków. Konieczna bowiem stanie się weryfikacja, czy płatność dokonywana na rzecz kontrahenta, trafia na ujawniony w wykazie szefa KAS rachunek bankowy.

Wejście w życie powyższych rozwiązań planowane jest na 1 stycznia 2020 r.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]