Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – marzec 2019

Fot. Adobe Stock

Kalendarium przedsiębiorcy – marzec 2019

5 marca/wtorek

Wpłata podatku VAT za luty oraz złożenie deklaracji VAT-14. 

7 marca/czwartek

Opłacenie za luty podatku dochodowego w formie karty podatkowej. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1 i art. 22. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

11 marca/poniedziałek

Składka ZUS za luty – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty. 

15 marca/piątek

Składka ZUS za luty – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). 

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za marzec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne. 

Sprawozdanie za 2018 r. oraz wpłacenie opłaty produktowej za opakowania. 

Sprawozdanie za 2018 r. oraz wpłacenie opłaty recyklingowej za torby foliowe. 

20 marca/środa

Wpłata za luty pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

Wpłata za luty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za luty na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Wpłata za luty na PFRON. 

Wpłata za luty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Wpłata za luty podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł). 

25 marca/poniedziałek

Opłacenie podatku VAT za luty oraz  wysłanie deklaracji VAT-7, VAT-8,  VAT-9M, VAT-12. 

Wpłata podatku akcyzowego za luty oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. 

Termin dla deklaracji VAT-UE za luty. 

Wysłanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty. 

Wysłanie deklaracji VAT-13 za luty przez przedstawiciela podatkowego. 

Wysłanie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty. 

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty. 

31 marca/niedziela

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny  z rokiem kalendarzowym. 

Rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 r. 

Rozliczenie opłat produktowych za produkty za 2018 r. 

Termin wysłania deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]