Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – marzec 2019

Fot. Adobe Stock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać  w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Emerytury i renty

1 marca wchodzą w życie przepisy zmieniające m.in. Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja dotyczy m.in. tych stawek: 

- 1100 zł miesięcznie – najniższa renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

- 825 zł miesięcznie – najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

- 1100 zł miesięcznie – najniższa emerytura;

- 1140,99 zł miesięcznie – kwota świadczenia przedemerytalnego; 

- 570,50 zł – minimum świadczenia przedemerytalnego (w przypadku pomniejszenia tego świadczenia o przychód); 

- 70 zł – najniższa kwota waloryzacji  świadczeń od 1 marca. Oznacza to, że świadczenia emerytalno-rentowe  wzrosną o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. 

Nowe uprawnienia abonentów w stacjonarnych sieciach telefonicznych

1 marca zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza: 

- Zmiana numeru – wprowadzono możliwość składania przez abonenta sieci stacjonarnej wniosku w formie nie tylko pisemnej, ale również elektronicznej i dokumentowej. Formę jego złożenia wybiera się spośród opcji oferowanych przez operatora. W przypadku odmowy zmiany przydzielonego numeru operator zawiadamia o tym abonenta również na trwałym nośniku, w takiej formie, w jakiej ten złożył wniosek. Takie same procedury dotyczą przeniesienia numeru do innej lokalizacji. 

- Przenoszenie numeru do innego dostawcy usług stacjonarnych – obowiązują te same zasady, co przy zmianie numeru, ale dodano również procedurę potwierdzania przenoszenia numeru przez dotychczasowego dostawcę usług w ciągu 24 godz., w formie SMS-a lub połączenia telefonicznego. 

Skrócił się też termin przeniesienia numeru do innego dostawcy do pięciu dni roboczych z dotychczasowych 14 (dotyczy to wniosków składanych w inny sposób niż osobiście). Można zrezygnować z przeniesienia przydzielonego numeru najpóźniej w ciągu dwóch dni przed jego terminem, składając oświadczenie do dotychczasowego lub nowego dostawcy. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie tego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy. 

Procedura odwołania się od decyzji w sprawie wiz

Od 4 marca pojawia się możliwość zaskarżenia do sądu decyzji o odmowie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy wydanej cudzoziemcowi przez polskiego konsula. Przepisy dostosowano do regulacji unijnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Nowelizacja dotyczy także spraw związanych z wizami strefy Schengen. 

Za konsula czynności w postępowaniu sądowo-administracyjnym podejmie minister spraw zagranicznych. W terminie 60 dni od dnia otrzymania skargi przez konsula przekaże ją sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę. Tę będzie bowiem można wnieść dopiero po skorzystaniu z procedury złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sądem właściwym w powyższych sprawach będzie wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie. Dla spraw wszczętych i niezakończonych przed 4 marca stosuje się już zmienione przepisy. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]