Raport: Finansowanie firm

Cash flow w firmie

Fot. Shutterstock

Aby właściwie zarządzać środkami finansowymi przedsiębiorstwa, trzeba mieć rzetelną wiedzę o ich poziomie, źródłach pochodzenia czy głównych kierunkach wydatkowania. Najbardziej wartościowym źródłem informacji w tym obszarze jest rachunek przepływów pieniężnych (cash flow).

Jaki jest główny, długookresowy cel funkcjonowania przedsiębiorstwa, oprócz oczywiście zdobycia czy utrzymania określonej pozycji na rynku? Śmiało można powiedzieć, że w gospodarce wolnorynkowej jest nim wypracowanie zysku. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło ten cel osiągnąć, musi zachować płynność.

O tym, jak istotna jest zdolność do regulowania zobowiązań w krótkim okresie, świadczą choćby badania przeprowadzone swego czasu w Stanach Zjednoczonych wśród firm, które zbankrutowały. Co ciekawe, większość z nich wykazywała zyski...

Aby właściwie zarządzać środkami finansowymi, kluczowe jest posiadanie rzetelnej wiedzy o ich poziomie, źródłach pochodzenia czy głównych kierunkach wydatkowania. Najbardziej wartościowym źródłem informacji w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest rachunek przepływów pieniężnych (cash flow). Uwzględnia on faktycznie zaistniałe operacje pieniężne. Jest to znacznie lepszy wskaźnik w ocenie potencjału finansowego przedsiębiorstwa niż bilans czy rachunek zysków i strat, które obejmują wiele wartości szacunkowych, takich jak rezerwy, wyceny, przyjęte stawki amortyzacyjne itp. Rezultatem tego może być nieprecyzyjne przedstawienie stanu finansowego przedsiębiorstwa.

Rozbieżność między wartością ustalonego wyniku finansowego netto a stanem gotówki jest związana z następującymi obszarami:

- w działalności operacyjnej: może występować różnica między wpływami lub wydatkowaniem środków pieniężnych przedsiębiorstwa w czasie oraz w transakcjach znajdujących się w rachunku zysków i strat, w którym są uwzględniane wydatki bezgotówkowe, takie jak np. amortyzacja;

- w działalności inwestycyjnej: inwestycje kapitałowe, nabycie innej jednostki, sprzedaż udziałów mogą występować w bilansie, ale nie w rachunku zysków i strat;

- w działalności finansowej: podwyższenie kapitału lub spłata kredytów będzie zmieniać stan gotówki, ale nie wpłynie na zmianę zysku w rachunku zysków i strat.

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych nie jest obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorstw (wymagania są określone w Ustawie o rachunkowości). W związku z tym przepływy pieniężne często są pomijane, mimo że dostarczają wielu informacji o efektywności wykorzystania zasobów przez przedsiębiorstwo.

Z punktu widzenia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa rachunek przepływów pieniężnych wykorzystuje się do:

- uzyskania lepszej niż w przypadku bilansu oraz rachunku zysków i strat charakterystyki obecnej i przyszłej zyskowności;

- określenia bieżącej zdolności płatniczej poprzez ustalenie wewnętrznego stopnia samofinansowania.

Przewaga oceny dokonanej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych wynika z faktu, że jest on bardziej wiarygodnym źródłem informacji w porównaniu z danymi, które uzyskujemy z rachunku zysków i strat oraz bilansu. Przepływy pieniężne dostarczają informacji o rzeczywistej sytuacji firmy, dlatego też są wykorzystywane do: przeprowadzenia dokładnej analizy finansowej; planowania przyszłych działań przedsiębiorstwa; określenia źródeł pochodzenia gotówki; zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym; prognozowania upadłości firmy czy oceny jej wiarygodności kredytowej.

Odpowiedzialny właściciel czy menedżer powinien bezwzględnie posługiwać się rachunkiem przepływów pieniężnych. W zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa ważniejsze jest bowiem znalezienie źródła wpływu gotówki oraz określenie sposobu jej zagospodarowania niż proste rozpoznanie przychodów i kosztów.

Z perspektywy banku jako instytucji finansującej ocena cash flow odgrywa zdecydowanie większą rolę niż np. ocena rentowności. Osiąganie wysokich zysków nie gwarantuje przyznania finansowania.

Część przedsiębiorców z segmentu MSP nie ma dyrektorów finansowych i osobiście ponosi odpowiedzialność za całe finanse. Dlatego powinna uważnie kontrolować płynność m.in. poprzez negocjowanie terminów płatności, weryfikację kontrahentów pod kątem terminowego wywiązywania się z płatności czy też szacowanie zapotrzebowania na kredyty obrotowe na przestrzeni roku.

Paweł Kieres, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Bank Pekao SA

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?