Prawo i podatki

Działalność badawczo-rozwojowa warta uwagi

Fot. Shutterstock

Przyjęta w tym roku nowelizacja przepisów o podatku dochodowym, a także prace legislacyjne dotyczące ustaw, których celem jest wspieranie nowych inwestycji, wyraźnie zwiększają możliwości skorzystania z ulg przez podatników ponoszących wydatki na badania i rozwój. 

Zgodnie z nowymi regulacjami uwzględniane w kosztach kwalifikowanych koszty wynagrodzeń, wypłacanych na podstawie umów o pracę, rozszerzono o koszty umów-zleceń lub umów o dzieło – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu. Znacznie ułatwi to korzystanie z usług wysoko wykwalifikowanych ekspertów, często działających w formule wolnego zawodu. 

Uwzględniono również możliwość proporcjonalnego zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków dotyczących pracowników, którzy poza pracą badawczo-rozwojową wykonują również czynności z nią niezwiązane. W kosztach kwalifikowanych uwzględnić można także nabycie sprzętu specjalistycznego, niebędącego środkiem trwałym, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych. Wprowadzono możliwość uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych (zakończonych pozytywnym wynikiem), w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają wskazane w ustawie koszty kwalifikowane. 

Ulgą objęto także podatników prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. 

Zwiększenie limitu odpisu kosztów kwalifikowanych do 100 proc. (z 50 proc. kosztów pracowniczych i 50 proc. pozostałych kosztów dla małych i średnich podatników oraz 30 proc. pozostałych kosztów dla dużych podatników) to realna pomoc i ulga dla każdego przedsiębiorcy, który poważnie traktuje kwestie rozwoju swego przedsięwzięcia. 

Silny nacisk na rozwój innowacyjności i korzystanie z potencjału badawczego znajduje odzwierciedlenie także w nowych rozwiązaniach dotyczących centrów badawczo-rozwojowych (CBR). Podmioty korzystające ze statusu CBR w 2018 r. będą objęte szerszym katalogiem kosztów kwalifikowanych i większymi kwotami odliczeń. Obejmie on np. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością w tej części, w jakiej są wykorzystywane do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

Działalność badawczo-rozwojowa

Odliczeniu podlegać będą też – ponoszone wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej – koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Jednocześnie wraz z rozszerzeniem katalogu kosztów kwalifikowanych podwyższono limit odpisów do 150 proc. poniesionych wydatków. Nowe uregulowania zastąpiły dotychczasowy fundusz innowacyjności tworzony z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20 proc. przychodów uzyskanych przez centrum w danym miesiącu. 

W rezultacie spółka, ponosząc wydatki na działalność B+R w wysokości 100 jednostek, będzie mogła, poza kosztami rozliczanymi na zasadach ogólnych, dokonać odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości  100 jednostek, zaś w przypadku CBR będzie to 150 jednostek kosztu kwalifikowanego. Realna premia to 19 jednostek (27 jednostek w przypadku CBR). 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]