Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – styczeń 2018

Fot. Shutterstock

Kalendarium przedsiębiorcy – styczeń 2018

1 stycznia – poniedziałek

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu.

2 stycznia – wtorek

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

5 stycznia – piątek

Wpłata podatku VAT za grudzień 2017 i  złożenie deklaracji VAT-14.

8 stycznia – poniedziałek

Opłacenie za grudzień podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1. i art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

9 stycznia – wtorek

Termin złożenia płatnikowi oświadczenia PIT-12 dla celów dokonania przez niego rocznego obliczenia podatku.

10 stycznia – środa

Składka ZUS za grudzień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2017.

15 stycznia – poniedziałek

Składka ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku leśnego za styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2017 o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

22 stycznia – poniedziałek

Wpłata za grudzień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata przez płatników, wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za grudzień na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za grudzień na PFRON.

Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy.

Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru za 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

Złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego na 2018 r. przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W przypadku podatników CIT – o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu z najmu podlegającego opodatkowaniu przez jednego z małżonków (art. 12. ust. 8. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

25 stycznia – czwartek

Opłacenie podatku VAT za grudzień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K (mali podatnicy), VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wpłata podatku akcyzowego za grudzień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin złożenia deklaracji VAT-UE za grudzień wyłącznie drogą elektroniczną.

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień i za ostatni kwartał 2017 r.

Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień przez przedstawiciela podatkowego.

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2017 o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

31 stycznia – środa

Opłacenie podatku od nieruchomości za styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej.

Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2017 r.

Złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 (PIT-16A).

Złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R).

Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR).

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10. ust. 2. pkt 2. ustawy o pdop, powstałego w 2017 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2017 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22. ust. 4. ustawy o pdop.

Złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17. ust. 1. ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2017 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub w deklaracji CIT-6AR.

Złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności za 2017 r. wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1 i art. 22. ust. 1. ustawy o pdop (CIT-10Z); dochodów (przychodów) za w 2017 r. z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22. ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (CIT-6R).

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16. ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16. ust. 1. pkt. 60. i 61. ustawy o pdop.

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu.

Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L). Sprawozdanie składają podatnicy, którym minister finansów wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?