Finanse

Polska wypełnia kryteria przyjęcia euro

PIOTR JEDZURA/REPORTER

Polska wypełnia trzy z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro: kryterium fiskalne, inflacji i stóp procentowych, wynika z październikowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

Aktualny oraz prognozowany w ustawie budzetowej na rok 2016 poziom deficytu finansów instytucji rządowych i samorządowych wynosi w Polsce 2,8 proc. PKB, czyli jest niższy od nbazowego poziomu 3 proc. Kryterium fiskalne jest aktualnie wypełnione. Jednocześnie prognozy Komisji Europejskiej wskazują na zapewnienie trwałej redukcji deficytu, który w latach 2015-16 obniży się odpowiednio do 2,8% PKB oraz 2,6% PKB. Dług sektora pozostanie z kolei znacznie poniżej 60 proc. PKB.

Notowana w Polsce deflacja powoduje, ze nasz kraj spełnia także kryterium stabilności cen liczone jako średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP. W sierpniu w Polsce wyniosło ono -0,7 proc. (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,4 pkt proc. od wartości referencyjnej.

Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw UE o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Cypr, Polska i Hiszpania. Z grupy referencyjnej zostały wykluczone Grecja oraz Bułgaria, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (odpowiednio o 1,7 i 1,4 pkt proc.).

Polska wypełniała także kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 2,7 proc., a tym samym ukształtowała się o 1,6 pkt. proc. poniżej wartości referencyjnej, która wyniosła 4,3 proc.. Podstawą do obliczenia wartości referencyjnej były dane z Hiszpanii oraz Polski.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, przypomina resort finansów.

Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?