Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – grudzień 2017

Fot. Shutterstock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać  w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Księgi ewidencyjne obowiązkiem w obrocie dziełami sztuki

6 grudnia wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium RP, takie jak domy aukcyjne czy antykwariaty, będą miały obowiązek prowadzić księgę ewidencyjną przyjętych lub oferowanych do zbycia zabytków o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Takiemu obowiązkowi będą podlegać także ekspertyzy określające m.in. czas powstania i wartość zabytku. Uprawnionymi do kontroli organami, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub z urzędu, są Policja i Krajowa Administracja Skarbowa. Przedsiębiorcom, którzy nie będą prowadzili takiej księgi albo będą ja prowadzić nierzetelnie, grozi grzywna z kodeksu wykroczeń, maksymalnie 5 tys. zł. Natomiast po dwukrotnym podobnym wykroczeniu umyślnym, popełnionym w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania, może zostać wymierzona kara aresztu. Przed dokonaniem pierwszego wpisu księgę ewidencyjną i kolejne jej tomy przedkłada się wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków właściwemu dla miejsca siedziby firmy, celem nadania im numeru ewidencyjnego. 

Nowy system ZUS do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich

Dotychczas zaświadczenia lekarskie mogły być wystawiane w formie elektronicznej, ale dokument ten musiał być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od 1 grudnia zaświadczenia takie będą mogły być wystawiane z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w nowym systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. System ten ZUS udostępnia nieodpłatnie. Ponadto ustawa przedłuża okres przejściowy, w którym będą mogły funkcjonować zaświadczenia lekarskie i w dotychczasowej formie papierowej, i w formie elektronicznej. Zgodnie z przyjętą regulacją możliwość ta będzie istniała do 30 czerwca 2018 r. 

CEPiK 2.0 ruszył wcześniej

Nowa wersja ustawy Prawo o ruchu drogowym przyspieszyła termin wdrożenia zmodernizowanego systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) z 4 czerwca 2018 r. na 13 listopada 2017 r. Wiąże się to również z wdrożeniem zmian w przepisach dotyczących m.in. badań na stacjach kontroli pojazdów, funduszy gwarancyjnych czy uprawnień straży granicznej. Taką zmianą jest np. opłacanie badania technicznego samochodu przed jego wykonaniem, bez względu na ostateczny wynik, który, jeśli będzie negatywny, to i tak zostanie wpisany do rejestru. Opłata z góry nie dotyczy jedynie firm posiadających flotę samochodową, ponieważ rozliczają się za pomocą faktury VAT z odroczonym terminem płatności. W CEPiK 2.0 znajdą się także informacje, czy pojazd nie jest zajęty przez komornika jako zabezpieczenie majątkowe. Również od 13 listopada dane do rejestru dotyczące szkód spowodowanych z udziałem samochodów nieubezpieczonych muszą dostarczać, oprócz zakładów ubezpieczeniowych, także Ubezpieczeniowe Fundusze Gwarancyjne. Nowelizacja wprowadza też uprawnienia dla straży granicznej pozwalające zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Do tej pory mogła to robić jedynie policja. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]