Prawo i podatki

Ceny transferowe – co nowego

Shutterstock

Ceny transferowe dotyczą podmiotów powiązanych, a dokładnie przeprowadzanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także transakcji, w wyniku których zapłata przekazywana jest do terytorium lub kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. rajów podatkowych. 

Od 1 stycznia 2017 r. w Polsce obowiązują nowe regulacje w zakresie cen transferowych, zgodnie z którymi obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej pojawia się wtedy, gdy przychody lub koszty danego podatnika przekroczą 2 mln euro w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

Obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej dotyczy nie tylko dokonanych przez podatnika w danym roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi, lecz także innych zdarzeń ujętych w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

Za transakcje lub inne zdarzenia są uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro.

Aby ustalić, czy na danym podatniku spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej należy dokonać dwustopniowej analizy progów kwotowych.

Po pierwsze, należy zbadać, czy przychody lub koszty podatnika przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro. Jeżeli tak, to następnie określamy progi istotności dla danej transakcji lub innego zdarzenia, które muszą być wyższe niż:

- przy obrotach wynoszących więcej niż 2 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tys. euro powiększoną o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro;

- przy obrotach wynoszących 20 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. euro za każdy 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro;

- przy obrotach przekraczających 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznawane będą transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość 500 tys. euro.

Oprócz sporządzania dokumentacji podatkowej członek zarządu osoby prawnej (wspólnik spółki osobowej) jest zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o jej sporządzeniu w sposób kompletny i w ustawowym terminie. Oświadczenie podatnika o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych będzie w praktyce traktowane przez fiskusa jak informacja podatkowa. 

Odpowiedzialność za brak dokumentacji podatkowej

Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego, nieprzedstawienie informacji podatkowej bądź przedstawienie nieprawidłowych danych przez podatnika sankcjonowane jest grzywną w wysokości do 120 lub 240 stawek dziennych. Zgodnie z obecnymi przepisami wysokość maksymalnej grzywny wynosi ponad 19 mln zł, a przy nadzwyczajnym obostrzeniu 30 mln zł. Dodatkową karą może być także wpis skazanego do Krajowego Rejestru Karnego.

Ryzyko powstaje także, gdy osoby odpowiedzialne nie złożą oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowej lub złożą oświadczenia niezgodnie z prawdą. 

Niezależnie od tego osoby odpowiedzialne mogą  być narażane na dalej idące konsekwencje związane z ogólną odpowiedzialnością cywilną za szkodę lub odpowiedzialnością członków zarządu wynikającą z Kodeksu spółek handlowych oraz z kodeksu karnego, np. karą pozbawienia wolności sięgającą nawet 10 lat. 

Dokumentacja podatkowa powinna być sporządzona w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. 

Gdy przychody lub koszty u podatnika nie przekroczą 2 mln euro, organ podatkowy może zażądać od podatnika sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń w przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych tych transakcji lub zdarzeń.  W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany przedstawić dokumentację podatkową w ciągu 30 dni od dnia doręczenia żądania organu. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]