Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – listopad 2017

Kalendarium przedsiębiorcy – listopad 2017

6 listopada (poniedziałek)

Wpłata podatku VAT za październik oraz złożenie deklaracji VAT-14. 

7 listopada (wtorek)

Opłacenie za październik podatku dochodowego w formie karty podatkowej. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

10 listopada (piątek)

Składka ZUS za październik – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik. 

15 listopada (środa)

Składka ZUS za październik – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). 

Opłacenie podatku leśnego za listopad – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Opłacenie IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne. 

Opłacenie podatku od nieruchomości za listopad – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Opłacenie IV raty podatku rolnego  – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. 

20 listopada (poniedziałek)

Wpłata za październik pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

Wpłata za październik miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za październik na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Wpłata za październik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Wpłata za październik na PFRON. 

27 listopada (poniedziałek)

Opłacenie podatku VAT za październik oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. 

Wpłata podatku akcyzowego za październik oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. 

Termin złożenia deklaracji VAT-UE za październik wyłącznie drogą elektroniczną. 

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik. 

Złożenie deklaracji VAT-13 za październik przez przedstawiciela podatkowego. 

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy. 

30 listopada (czwartek)

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu. 

Złożenie PIT-6 i PIT-6L – deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. 

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]