Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – listopad 2017

Fot. Shutterstock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Kary dla podmiotów wykonujących obowiązek magazynowania gazu ziemnego

1 listopada wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące kar za nieprawidłowości w obowiązku magazynowania zapasów gazu ziemnego, wynikające z wprowadzonej w sierpniu zmiany Ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

I tak np. za uchybienia w obowiązkach informacyjnych określonych przepisami dla podmiotów świadczących usługę magazynowania gazu ziemnego i przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem ziemnym z zagranicą, kara pieniężna wynosi od 2-krotnego do 10-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie obowiązku. 

LEI w obrocie papierami wartościowymi

Kod LEI to 20-znakowy, alfanumeryczny identyfikator, który na całym świecie służy do unikalnej identyfikacji podmiotu dokonującego transakcji na rynku papierów wartościowych. Od 1 listopada podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają w Polsce transakcje pochodne, będą podlegały obowiązkowi posiadania kodu LEI. Nie dotyczy to jednak tych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które inwestują prywatnie, a nie jako firma. 

LEI wykorzystywany jest w procesie raportowania transakcji do odpowiednich instytucji, dlatego jego brak skutkować będzie odrzuceniem wysłanych raportów o transakcjach przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a tym samym niewypełnieniem obowiązku, jaki nakłada na kontrahentów Rozporządzenie EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji). 

W celu uzyskania kodu konieczne jest złożenie drogą elektroniczną (poprzez aplikację na stronie lei.kdpw.pl) wniosku do KDPW. LEI nadawany jest nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, ale kod wymaga corocznego odnawiania. 

Nowelizacja przepisów ustawy o dochodzeniu wierzytelności

Część przepisów znowelizowanej ustawy, m.in. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz udostępnianiu informacji gospodarczych, wejdzie w życie 13 listopada. Poniżej najważniejsze z nich: 

- Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), na wniosek przedsiębiorcy, będzie teraz wyszukiwało informacje o kontrahencie we wszystkich swoich bazach danych, 

- BIG dotychczas miało dostęp do rejestru PESEL, po nowelizacji będzie mogło korzystać także z baz: krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych, 

- BIG, w zakresie ustawowych uprawnień, na zlecenie klienta będzie mogło wykonać analizę i przygotować prognozę przyszłych zachowań płatniczych kontrahenta, 

- nowe przepisy wprowadziły odpowiedzialność odszkodowawczą wierzyciela i biura informacji gospodarczej za nieusunięcie lub niezaktualizowanie informacji o dłużniku w bazach, 

- czynem nieuczciwej konkurencji będzie przekazanie do BIG fałszywej informacji o zobowiązaniu, jak również przekazanie przez wierzyciela każdej informacji o długu z naruszeniem przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, 

- dłużnik ma teraz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wpisu i wniesienia sprzeciwu wobec wpisu (wcześniej mógł interweniować dopiero po dokonanym wpisie), zatem w wezwaniu do zapłaty wierzyciel musi teraz zawrzeć klauzulę informującą dłużnika o możliwości zgłoszenia sprzeciwu. 

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o transporcie drogowym 30 listopada zostanie uruchomiony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będzie to elektroniczna baza przedsiębiorców, umożliwiająca upoważnionym organom dostęp do danych, a także wymianę informacji z krajami członkowskimi UE. Rejestr, prowadzony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, będzie zawierał ewidencję: 

- przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

- poważnych naruszeń, które są wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1071/2009, 

- osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji według zasad wyżej wymienionego rozporządzenia. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]