Prawo i podatki

Podatek liniowy a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Shutterstock

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość wyboru formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów – według skali podatkowej (18 i 32 proc.) albo stawki liniowej (19 proc.). Wybór tej drugiej ma jednak daleko idące konsekwencje – m.in. wyłącza możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem. 

Wynika to wprost z brzmienia art. 6 ust. 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym małżonkowie tracą prawo do wspólnego rozliczenia, jeśli „w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT”, dotyczące właśnie podatku liniowego. 

O ile w przypadku aktywnych przedsiębiorców powyższa regulacja nie budzi wątpliwości, to w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej pojawiają się trudności interpretacyjne w tym zakresie. 

Zdaniem podatników zawieszających działalność gospodarczą, w okresie zawieszenia przepisy dotyczące liniowej formy opodatkowania nie mają do nich zastosowania, w związku z czym uważają oni, że przysługuje im prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Innego zdania jest minister finansów, dla którego zawieszenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej likwidacją, a co za tym idzie – dokonany przez przedsiębiorcę wybór stawki liniowej ma wciąż wobec niego zastosowanie. 

Należy bowiem wskazać, że instytucja zawieszenia działalności gospodarczej uregulowana jest w art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a z przepisów tych wynika, że na przedsiębiorcy w okresie zawieszenia ciąży obowiązek podejmowania określonych czynności. Między innymi ma on prawo przyjmować należności, a także obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ma również prawo osiągać przychody finansowe pochodzące z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności. Powyższe powoduje, że spoczywa na nim również (wynikający z ustawy podatkowej) obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego zgodnie z wyborem sposobu opodatkowania przychodów z tej działalności. 

Oznacza to, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej dokonany przez przedsiębiorcę wybór sposobu opodatkowania nadal obowiązuje, a w konsekwencji zastosowanie znajdzie wspomniany wcześniej art. 6 ust. 8 ustawy o PIT wyłączający możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem. 

Przedsiębiorcy często zapominają, że samo zawieszenie działalności jest niewystarczające, aby skorzystać z dobrodziejstwa wspólnego rozliczenia z małżonkiem, czego wynikiem jest kwestionowanie przez władze skarbowe wspólnego rozliczenia podatkowego za rok podatkowy, w którym działalność była zawieszona. W efekcie narażają się na określenie zaległości podatkowej po stronie małżonka oraz konsekwencje karno-skarbowe związane z zaniżeniem zobowiązania podatkowego. 

Uniknięcie negatywnych konsekwencji zarówno podatkowych, jak i karnych możliwe jest w przypadku, gdy równocześnie z zawieszeniem działalności gospodarczej podatnik poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z liniowej formy opodatkowania. Taka zamiana formy opodatkowania powinna być dokonana przed rozpoczęciem roku podatkowego, w którym podatnik pragnie skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. 

Np. w sytuacji, gdy zawieszenie działalności nastąpiło w grudniu 2016 r. na okres 24 miesięcy wspólne rozliczenie małżonków za 2017 r. będzie możliwe, jeśli podatnik złożył oświadczenie o zmianie formy opodatkowania (na zasady ogólne) przed końcem 2016 r. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?