Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – październik 2017

2 października (poniedziałek)

Wpłata na wyodrębniony rachunek bankowy pozostałej części odpisów i zwiększeń wynikających z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.

Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata należnego podatku.

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu.

Termin złożenia deklaracji VAT-REF.

5 października (czwartek)

Wpłata podatku VAT za wrzesień i złożenie deklaracji VAT-14. 

9 października (poniedziałek)

Opłacenie za wrzesień podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1. i art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

10 października (wtorek)

Składka ZUS za wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień.

16 października (poniedziałek)

Składka ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku leśnego za październik – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Opłacenie podatku od nieruchomości za październik – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i  spółek nieposiadających osobowości prawnej.

20 października (piątek)

Wpłata za wrzesień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za wrzesień miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za wrzesień na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za wrzesień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata za wrzesień na PFRON.

Wpłata za III kwartał zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wpłata za III kwartał ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin złożenia deklaracji VIN-D do rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej.

Termin złożenia deklaracji VIU-D do rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej.

25 października (środa)

Opłacenie podatku VAT za wrzesień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wpłata podatku VAT za III kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K.

Wpłata podatku akcyzowego za wrzesień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin złożenia deklaracji VAT-UE za wrzesień wyłącznie drogą elektroniczną.

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień.

Złożenie deklaracji VAT-13 za wrzesień przez przedstawiciela podatkowego.

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

31 października (wtorek)

Termin złożenia deklaracji VAT-11  – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające  osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?