Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – lipiec–sierpień 2017

Fot. Shutterstock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać  w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Apteki tylko dla farmaceutów

25 czerwca zaczną obowiązywać regulacje w Prawie farmaceutycznym, wedle których zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będą mogli uzyskać tylko farmaceuci z prawem wykonywania zawodu i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. 

Ustawa wprowadza również zakaz wydawania pozwoleń, gdy wnioskodawca prowadzi sam lub przez swoich wspólników co najmniej cztery apteki lub jest związany korporacyjnie bądź kapitałowo z innymi podmiotami prowadzącymi co najmniej cztery apteki ogólnodostępne. 

Poza tym zezwolenie będzie wydawane wtedy, gdy w dniu złożenia odpowiedniego wniosku dana gmina będzie liczyła co najmniej 3 tys. mieszkańców w przeliczeniu na jedną aptekę, a odległość w linii prostej od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej już funkcjonującej wyniesie co najmniej 500 m. 

Praca dla skazanych

1 czerwca weszła w życie nowelizacja Ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, która wprowadza m.in. ulgę dla przedsiębiorców, poprzez zwiększenie ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania więźniów. Ryczałt ten, wypłacany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, wynosi po zmianach 35 proc. wartości wynagrodzeń zatrudnionych skazanych. 

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Od 1 czerwca obowiązują przepisy nakazujące przedłużyć umowę o pracę pracownicy tymczasowej będącej w ciąży – do czasu porodu, o ile przepracowała łącznie, na podstawie tejże umowy, co najmniej dwa miesiące. Przepis ma umożliwiać nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego. 

Pracodawca nie może też zatrudniać tego samego pracownika tymczasowego dłużej niż przez łącznie 18 miesięcy. Po tym czasie pracownik może być skierowany przez agencję pracy tymczasowej do tego samego pracodawcy oraz zatrudniony przez niego dopiero po upływie 36 miesięcy. 

Na pracodawcę nałożono również obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich osób wykonujących pracę tymczasową, a na agencję pracy tymczasowej obowiązek wystawiania pracownikom zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy. 

Zmiany we wnioskach do KRS

1 czerwca zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym związane ze zmianą ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku składania wniosków o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS (jeśli dotyczą nabycia lub objęcia udziałów, akcji bądź ogółu praw i obowiązków oraz składania do akt rejestrowych dokumentów zawierających informacje o zmianach wspólników spółki) istnieje obecnie obowiązek złożenia oświadczenia, czy wnioskodawcy są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W sytuacji posiadania statusu cudzoziemca konieczne jest także oświadczenie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Surowsze kary za przestępstwa w ruchu drogowym

Od 1 czerwca obowiązują zaostrzone niektóre kary za przestępstwa w ruchu drogowym. Na przykład za ucieczkę przed pościgiem policyjnym grozi pozbawienie wolności od trzech miesięcy do pięciu lat i obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od roku do 15 lat. 

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła także surowsze karanie tych kierowców, którzy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Po zmianie jest to kara więzienia minimum dwóch lat, która nie będzie mogła być zawieszona. Z kolei za prowadzenie pojazdu, pomimo orzeczonego przez sąd zakazu, kierowca może trafić do więzienia na okres od trzech miesięcy do pięciu lat. Nowe przepisy wydłużyły także, z dwóch do trzech lat od chwili popełnienia czynu, okres przedawnienia w przypadku wykroczenia komunikacyjnego. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]