Prawo i podatki

KAS – nadeszło nowe

© PAP

1 marca 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zapoczątkowała ona reformę krajowej administracji podatkowo-celnej. Funkcjonujące dotychczas niezależnie od siebie organy administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz służby celnej  zostały zastąpione przez całkowicie nowe struktury organizacyjne. 

Celem powołania KAS jest integracja administracji celnej i organów kontroli skarbowej z organami podatkowymi, aby zapewnić im spójną i skuteczną realizację zadań, poprzez usprawnienie funkcjonowania oraz dostosowanie do realiów współczesnej gospodarki, jak również oczekiwań podatników. 

Dzięki tym działaniom KAS stanowi obecnie wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. KAS zapewnia również obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz celnych. 

Powierzenie KAS rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców ma istotne znaczenie w zwalczaniu tzw. karuzel podatkowych oraz efektywnym zwalczaniu przestępstw karnoskarbowych, a także zmniejszeniu kosztów ich ścigania. 

Do organów KAS należą obecnie:

1. minister właściwy do spraw finansów publicznych – jako organ odpowiedzialny za koordynację działań oraz kształtowanie strategii KAS;

2. szef Krajowej Administracji Skarbowej –  realizuje funkcje w zakresie nadzoru nad administracją podatkową;

3. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – organ odpowiedzialny za przetwarzanie i udostępnianie jednolitej informacji podatkowej i celnej oraz za prowadzenie spraw z zakresu wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;

4. dyrektor izby administracji skarbowej – sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych;

5. naczelnik urzędu skarbowego – pełni podstawową funkcję w procesie poboru danin publicznoprawnych oraz stosuje egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

6. naczelnik urzędu celno-skarbowego – realizuje zadania z zakresu prowadzenia kontroli celno-skarbowej, ustalania i określania danin publicznoprawnych oraz obejmowania towarów. 

Jednostkami organizacyjnymi KAS są: komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra, Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi. 

Organom KAS oraz ich funkcjonariuszom przyznano szczególne uprawnienia. Dotyczą one przede wszystkim uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji i danych osobowych podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzą uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także uprawnienie do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenia obserwacji, stosowania kontroli operacyjnej, a także pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. 

KAS podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, natomiast jednostki organizacyjne KAS podlegają szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]