Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – maj 2017

© MCP

2 maja – wtorek

Termin złożenia zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L).

Termin złożenia formularza SSE-R: osoby prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Termin złożenia deklaracji VAT-11: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

5 maja – piątek

Wpłata podatku VAT za kwiecień i złożenie deklaracji VAT-14.

8 maja – poniedziałek

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1 i art. 22. ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce – przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

10 maja – środa

Składka ZUS za kwiecień: osoby fizyczne opłacające składki za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

15 maja – poniedziałek

Składka ZUS za kwiecień: pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości za maj: dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

22 maja – poniedziałek

Wpłata za kwiecień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za kwiecień miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata przez płatników, wymienionych w art. 41. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za kwiecień.

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień.

Wpłata na PFRON za kwiecień.

25 maja – czwartek

Opłacenie podatku VAT za kwiecień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień.

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień.

Złożenie deklaracji VAT-13 za kwiecień przez przedstawiciela podatkowego.

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień: podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

31 maja – środa

Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne.

Wpłata co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2016 rok.

Termin złożenia deklaracji VAT-11: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]