Prawo i podatki

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych

© Shutterstock

W ostatnich latach ceny transferowe znalazły się w kręgu szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę w tym obszarze. 

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, które na gruncie przepisów o podatkach dochodowych powinny być ustalane na poziomie rynkowym, tj. takim jaki ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są źródłem zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów do innych jurysdykcji podatkowych. W związku z czym w ostatnich latach obszar ten znalazł się w kręgu szczególnego zainteresowania organów podatkowych. 

Nowe przepisy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje, które w sposób diametralny zmieniają podejście do obszaru zarządzania ryzykiem cen transferowych, rozszerzając dotychczasowy zakres dokumentowania transakcji oraz przesuwając na podatników ciężar udowodnienia rynkowości przeprowadzonych transakcji. Poprzednie przepisy były mało skuteczne i nie dawały organom podatkowym pełnego obrazu ekonomicznego podłoża zawieranych transakcji wewnątrz grupy kapitałowej. 

Zgodnie z nowym modelem dokumentacja cen transferowych będzie składała się z trójstopniowej struktury zawierającej: dokumentację na poziomie lokalnym (tzw. local file); dokumentację grupową (tzw. master file); raportowanie według krajów (tzw. country-by-country reporting). 

Obowiązki dokumentacyjne

Dokumentacja na poziomie lokalnym będzie przygotowywana przez podatników o przychodach lub kosztach od 2 do 20 mln euro. Jest to forma zbliżona do dotychczasowej formy dokumentacji, która jednak będzie zawierać dodatkowe, nowe elementy, które do tej pory nie były wymagane. W sytuacji, gdy obrót przekroczy 10 mln euro, podatnik zobligowany będzie dodatkowo do przygotowania analizy porównawczej, tzw. benchmarku, oraz złożenia informacji CIT-TP, która ujawni niejako całość rozliczeń podatnika w ramach istniejącej grupy kapitałowej. Podatnicy uzyskujący przychody lub koszty przekraczające w roku podatkowym 20 mln euro będą – oprócz wyżej wskazanych obowiązków – zobligowani do sporządzenia dokumentacji grupowej, prezentującej mechanizmy rozliczeń na tle całej grupy kapitałowej. 

Progi transakcji, które powodują obowiązek dokumentowania, wynoszą aktualnie od 50 do 500 tys. euro w zależności od wysokości osiąganych przez podatników przychodów lub kosztów. Zmianie uległa również definicja podmiotów powiązanych podlegających reżimowi sporządzania  dokumentacji cen transferowych. W nowym kształcie obowiązek ten dotyczy podmiotu, który ma bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu w wysokości co najmniej 25 proc., a nie jak dotychczas 5 proc. 

Wskazać trzeba również, że krąg czynności objętych obowiązkiem dokumentacyjnym ulega rozszerzeniu o inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych, jeśli mają istotny wpływ na dochód lub stratę podatnika. Tym samym transakcje podmiotów powiązanych, choćby w zakresie umowy zarządzania płynnością czy też umowy o podziale kosztów, będą generowały obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji. Co istotne, nowe dokumentacje powinny zostać przygotowane wraz z terminem złożenia zeznania podatkowego, czyli w praktyce większość podatników będzie zobowiązana przygotować dokumentację za 2017 r. do końca marca 2018 r. 

Wskazówki dla przedsiębiorców

Bez wątpienia nowe regulacje w zakresie cen transferowych stanowić będą nie lada wyzwanie dla podatników, którzy powinni dokonać przeglądu swoich biznesowych poczynań. Dotychczasowe przepisy w zakresie cen transferowych powodowały, że przygotowanie dokumentacji było często czynnością administracyjną. W świetle nowych regulacji konieczne wydaje się odpowiednie przygotowanie poprzez ustrukturyzowanie prowadzonych w ramach grupy transakcji oraz opracowanie spójnej polityki cen transferowych, która będzie swoistym buforem bezpieczeństwa przed nadchodzącymi kontrolami skarbowymi. Z pewnością organom podatkowym wyposażonym w nowe narzędzia będzie łatwiej i skuteczniej kwestionować rynkowość przeprowadzanych transakcji. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]