Prawo i podatki

Ulga badawczo-rozwojowa dla firm z sektora IT

© Shutterstock

Coraz więcej firm, głównie z branży produkcyjnej oraz usługowej, zainteresowanych jest działalnością badawczo-rozwojową. Może ona dać przedsiębiorcy efekty w postaci udoskonalonych towarów, produktów bądź usług, ale też przynieść wymierne korzyści podatkowe. 

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy uprawnieni są do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga podatkowa R&D), przez którą w skrócie rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe. O ile prowadzenie badań naukowych w firmach nie jest z pewnością czymś powszechnym i wiąże się nierzadko z dużymi nakładami inwestycyjnymi, mało firm dostrzega potencjał w tzw. pracach rozwojowych, przez które rozumie się m.in. nabywanie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy z określonych dziedzin do planowania, produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (bez uwzględniania oczywiście rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do tych produktów czy usług). Pojęcie prac rozwojowych jest więc niezwykle szerokie i w efekcie może mieć wiele zastosowań, w tym zwłaszcza w firmach z branży IT. 

Technicznie ulga podatkowa R&D umożliwia odliczanie od podstawy opodatkowania (w zeznaniu podatkowym) części kosztów poniesionych na badania i rozwój (tzw. koszty kwalifikowane), efektywnie obniżając zobowiązanie z tytułu PIT lub CIT. Istotne jest, iż w przypadku gdy podatnik wykazuje stratę podatkową, odliczenia – w całej kwocie lub w części – dokonuje się w zeznaniach za kolejnych sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

Wydatki, które mogą zostać uznane za kwalifikujące do objęcia ulgą R&D są stosunkowo szerokie i obejmują:

1. wynagrodzenia za pracę oraz koszty składek ZUS poniesionych przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność badawczo-rozwojową;

2. nabycie materiałów i surowców związanych z działalnością R&D;

3. ekspertyzy i usługi doradcze, nabycie wyników badań naukowych;

4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;

5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytko- wy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;

6. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

Kwota kosztów kwalifikowanych jest limitowana i począwszy od 1 stycznia 2017 r. nie może przekroczyć:

1. 50 proc. kosztów, o których mowa powyżej, w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców;

2. w przypadku pozostałych podatników: 50 proc. kosztów, o których mowa w pkt. 1., oraz 30 proc. kosztów, o których mowa pkt. 2–6. 

Wprowadzenie ulgi podatkowej R&D było długo oczekiwanym przez przedsiębiorców rozwiązaniem – wydaje się, iż zwłaszcza branża IT może być dużym beneficjentem tej ulgi. Usługi informatyczne oferowane firmom lub konsumentom są bowiem stale udoskonalane poprzez tworzenie i implementację nowych rozwiązań, ich upgrade itp., stanowiąc tym samym modelowy wręcz przykład prac rozwojowych, których koszty mogą zostać objęte ulgą R&D. 

Z uwagi jednak na fakt, iż skorzystanie z ulgi podatkowej jest odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, przestrzeganie wszelkich wymogów ustawowych jest wysoce konieczne. W tym celu firmy powinny przygotować się na wprowadzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, w tym zwłaszcza dokumentowanie prac pracowników firmy, dedykowanych do działalności w obszarze R&D. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty