Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – marzec 2017

© MCP

6 marca – poniedziałek

Opłacenie podatku VAT za luty oraz złożenie deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14). 

7 marca – wtorek

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce – przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

10 marca – piątek

Składka ZUS za luty – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty. 

15 marca – środa

Składka ZUS za luty – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). 

Wpłata 1. raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej. 

Opłacenie 1. raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne. 

Opłacenie podatku leśnego za marzec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Opłacenie podatku od nieruchomości za marzec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty w wersji papierowej. 

20 marca – poniedziałek

Wpłata za luty pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

Wpłata za luty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych  – podatek PIT i CIT. 

Wpłata przez płatników, wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za luty. 

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty. 

Wpłata na PFRON za luty. 

27 marca – poniedziałek

Opłacenie podatku VAT za luty oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. 

Wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2017 r. przez podatników składających VAT-7D. 

Wpłata podatku akcyzowego za luty oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. 

Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty w wersji elektronicznej. 

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty. 

Złożenie deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13) za luty. 

Wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji z tytułu wyrobów węglowych (AKC-WW). 

31 marca – piątek

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. 

Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA). 

Przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty. 

Przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych, niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R. 

Uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 rok. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]