Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – marzec 2017

© Shutterstock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Od tego numeru ruszamy z nowym cyklem, w którym znajdą się informacje najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

KODEKS KARNY

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku VAT

Przyjęta przez Sejm 26 stycznia ustawa przeciw wyłudzeniom VAT wprowadza do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Podstawowym zagrożeniem za tego rodzaju czyny ma być kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadkach mniejszej wagi: pozbawienie wolności do 3 lat (wystawianie fikcyjnych faktur VAT) lub grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat (podrabianie i przerabiania faktur VAT). Dotychczas obowiązujące przepisy w tej kwestii, niezależnie od nowelizacji, pozostają w Kodeksie. 

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 mln zł albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich wyłudzeń stałe źródło dochodu, przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.  

Przy procederach przestępczych, gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 mln zł, sprawcom grozić będzie, tak jak w przypadku najpoważniejszych zbrodni, kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat. 

Przewidziano również możliwość nałożenia grzywny do 6 mln zł, orzeczonej obok kary pozbawienia wolności. 

Ustawa przewiduje możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku ujawnienia przez sprawcę okoliczności przestępstwa i wskazania osób współdziałających, a w razie zwrócenia korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa – nawet odstąpienia od wymierzenia kary. Ma to m.in. na celu rozbicie mafijnych powiązań w grupach przestępczych. 

KODEKS CYWILNY

Prokura mieszana

Dopuszczenie ustanawiania innego rodzaju prokury (prokury mieszanej) obok dotychczas przewidzianej w przepisach prokury łącznej. 

Sobota w prawie cywilnym

Koniec terminu w prawie cywilnym, a w konsekwencji również w postępowaniu cywilnym, nie będzie mógł przypaść w sobotę. 

KODEKS PRACY

Regulaminy pracy i wynagradzania

Pracodawcy zatrudniający do 19 pracowników nie muszą sporządzać regulaminów pracy i wynagradzania. Jeśli firma zatrudnia 20–49 osób też nie ma takiego obowiązku, chyba że wystąpi o niego zakładowa organizacja związkowa. Obowiązek ten dotyczy natomiast wszystkich zatrudniających co najmniej 50 pracowników. 

Świadectwo pracy

Pracodawca po ustaniu zatrudnienia pracownika ma obowiązek, bez względu na rodzaj umowy o pracę, niezwłocznie wystawić mu świadectwo pracy, chyba że w ciągu 7 dni zatrudni go z powrotem. Wtedy musi wydać mu świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Zmienił się wzór świadectwa pracy: musi teraz zawierać informacje na temat wykorzystanego przez pracownika urlopu rodzicielskiego, wychowawczego i ojcowskiego. 

Odpowiedzialność materialna pracowników

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie musi być zawarta na piśmie. 

Terminy w sądach pracy

Terminy składania wniosków do sądu pracy wydłużono do 21 dni. 

POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE ZMIANY

Procedury kontroli

Wszczęcie kontroli może nastąpić po dokonaniu (przez organ kontroli lub organ nadrzędny) analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej i po podaniu tego do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP organu. Ten ostatni będzie musiał także jasno sformułować schemat procedur kontroli, opisując przebieg procedury kontroli działalności gospodarczej. 

Czynności kontrolne powinny zakończyć się w ciągu jednego dnia roboczego, a w przypadku dokonywania pomiarów – w ciągu najwyżej 24 kolejnych godzin od momentu ich rozpoczęcia. 

Przepisy przewidują prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłość prowadzonego postępowania. 

Kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskowych

Naruszenie warunków, wymogów i obowiązków określonych w treści decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych od  1 stycznia podlega karze pieniężnej od 500 zł do 1 mln zł. 

Obliczanie wartości pomocy publicznej

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, które określa szczegółowy sposób przeliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, na równą jej wartość dotacji wyrażoną w ewkwiwalencie dotacji brutto. 

Roboty budowlane, przebudowy

Niektóre roboty budowlane i przebudowy zostały zwolnione z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Skrócono też termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty