Pierwszy biznes

„Leasing Index” – wyniki badań leasingu w Polsce

SHUTTERSTOCK

Z badań „Leasing Index” przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing wynika, że korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MSP.

Wśród firm zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi 35 proc., natomiast zdecydowanie częściej z leasingu korzystają średnie firmy (50–249 pracowników), wśród których odsetek korzystających to 81 proc. Przedstawiciele średnich przedsiębiorstw częściej korzystają z leasingu dlatego, że mają coraz większą świadomość w zakresie polityki inwestycyjnej, poszukiwania i weryfikacji optymalnych źródeł finansowania oraz prezentują znacznie większe potrzeby inwestycyjne w określone środki trwałe. Z kolei nie bez znaczenia jest również aktywność małych firm w kontekście finansowania swojej działalności leasingiem, a prognozy potwierdzają, że udział tego segmentu biznesu będzie systematycznie rósł, przy jednoczesnym zwiększaniu się poziomu świadomości finansowej i potrzeb inwestycyjnych tego typu podmiotów. 

Leasing rośnie

– Zgodnie z danymi za trzy kwartały 2016 r. sfinansowaliśmy ruchomości o łącznej wartości ponad 2,83 mld zł netto, tj. o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem, a na rynkach pozarolniczych wzrost wyniósł 25,6 proc. Po trzech ostatnich kwartałach sfinansowaliśmy pojazdy o łącznej wartości ponad 1,55 mld zł, z dynamiką plus 40 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing. – Poza tym od lat pozostajemy liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Po trzech kwartałach br. sfinansowaliśmy maszyny i urządzenia o łącznej wartości blisko 1,20 mld zł. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż część przedsiębiorstw, w szczególności z sektora produkcyjnego, nadal inwestuje. Do końca września br. odnotowaliśmy wzrost finansowania o 31,5 proc. rok do roku w zakresie maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, a łączna wartość sfinansowanych aktywów wyniosła ponad 200 mln zł. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wózków widłowych, gdzie wzrost osiągnął poziom plus 66,4 proc. r/r, a wartość sfinansowanych wózków osiągnęła wartość blisko 59 mln zł – dodaje Tomasz Sudaj.

Warto również odnotować, że – jak wskazują aktualne dane Leaseurope (organizacji zrzeszającej 45 związków z 33 krajów Europy) za pierwsze półrocze – polski rynek leasingu z 17,7-procentową dynamiką, wypracowaną na koniec czerwca br., zajmuje szóstą pozycję w europejskim rankingu, wyróżniając się dynamicznym wzrostem. Cała europejska branża leasingowa zakończyła pierwszą połowę 2016 r. z 13,2-procentowym wzrostem. Wartość nowych umów zawartych w Europie miedzy styczniem a końcem czerwca br. wyniosła 156,9 mld euro. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w segmencie pojazdów (16,9-procentowy wzrost obserwowany w większości krajów europejskich) oraz maszyn i urządzeń przemysłowych, w przypadku których dynamika wyniosła 9,2 proc.

Sektor produkcyjny na czele

Warto też spojrzeć na wyniki badania „Leasing Index” z perspektywy czterech przebadanych branż. W gronie firm korzystających obecnie lub w przeszłości z leasingu czołówkę stanowią przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego (49 proc.) oraz budowlanego (46 proc). Kolejne miejsca zajmują firmy z sektora handlowego (42 proc.) i usługowego (26 proc).

– Wyniki naszych badań w zakresie branż, które korzystają z leasingu, idą w parze z danymi ZPL w zakresie struktury łącznego rynku finansowania. Zgodnie z wynikami firm leasingowych do końca września 2016 r. udział poszczególnych środków trwałych w strukturze finansowania stanowił odpowiednio: pojazdy lekkie – ponad 41 proc., transport ciężki – blisko 31 proc. oraz maszyny i urządzenia (łącznie z IT) – blisko 27 proc. Jak wskazują prognozy ZPL, branża leasingowa w Polsce 2016 r. sfinansuje blisko połowę nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a segment pojazdów będzie długoterminowym motorem rozwoju rynku leasingu. Nie jest to domena tylko Polski, ponieważ dobre wyniki na rynkach motoryzacyjnych są obserwowane w większości krajów Europy. Temu wzrostowi będzie sprzyjać popyt krajowy, który konsekwentnie rośnie w oparciu o wydatki konsumentów. Osobną kwestią jest finansowanie maszyn i urządzeń – dane za 2016 r. pokazują, że finansowanie tego segmentu środków trwałych pozostawało pod dużym wpływem końca perspektywy finansowej lat 2007–2013 – podsumowuje Tomasz Sudaj.

Jak wskazują analizy BZ WBK Leasing, głównym motorem napędowym będą inwestycje poczynione przez przedsiębiorców, którzy sprawnie muszą dobierać narzędzia finansowe wspierające rozwój ich biznesu, szczególnie mając na uwadze nieunikniony proces związany ze wzrostem efektywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, chociażby pod kątem inwestycji w ekologię, energooszczędność, pojazdy czy też innowacyjne linie produkcyjne. Kolejnym impulsem wzrostu w najbliższych latach w zakresie finansowania maszyn i urządzeń będą zaplanowane inwestycje infrastrukturalne i w branży budowlanej, zwłaszcza te, które wymagają wymiany bądź zakupu parku maszynowego przez firmy wykonawcze. Natomiast w rolnictwie ciągle oczekiwane są środki unijne z perspektywy na lata 2014–2020. Z pewnością środki unijne będą stymulowały rozwój tego rynku, ale nie przewiduje się powrotu do poziomu z poprzednich lat. Inwestycje w sektorze agro będą się stabilizować. Przedsiębiorcy rolni, którzy dzięki funduszom unijnym rozwinęli swoje gospodarstwa i chcą ten rozwój kontynuować, wykorzystają środki z nowego PROW. Eksperci prognozują jednak wzrost inwestycji realizowanych bez udziału tych środków jako naturalną konsekwencję wymiany zamortyzowanego parku maszynowego i dostosowania zasobów do skali działalności. Pierwszych wyraźnych efektów należy się spodziewać w drugiej połowie 2017 r.

Kryteria wyboru firmy leasingowej

W badaniu „Leasing Index” ocenie poddano również kryteria wyboru firmy leasingowej. Okazuje się, że dla 35 proc. przedsiębiorców z segmentu MSP najważniejszym z nich jest cena. Na wybór konkretnego finansowania wpływ miały również: oferta dopasowana do potrzeb (13 proc.), fakt posiadania konta w banku, który oferuje również leasing (13 proc.), przejrzyste i bezpieczne zapisy umowy (11 proc.) czy znajomość firmy (11 proc.). 

Powyższe wskazania tylko potwierdzają trend mówiący o tym, że połączenie jakościowych parametrów oferty z jej atrakcyjnością, rozumianą jako cena, odgrywają coraz większą rolę z perspektywy przedstawicieli MSP w Polsce. Przedsiębiorstwa zwykle porównują oferty kilku leasingodawców i decydują się na tą, która oferuje najbardziej korzystne warunki finansowe. Warto też zauważyć, że zaskakująco wysoki odsetek badanych, bo aż 15 proc. firm, nie jest w stanie wskazać głównego czynnika wyboru. Z komentarzy zarejestrowanych podczas przebiegu badania wynika, iż to sam proces wyboru przedmiotu leasingu, rozmowy z dostawcą były również istotne przy podjęciu decyzji, a późniejszy wybór leasingodawcy zszedł na drugi plan.

Osobną kwestią w przypadku analizy kryteriów wyboru firmy leasingowej są wyniki badania w rozbiciu na wspomniane wcześniej branże: budowlaną, handlową, produkcyjną i usługową.

– W przypadku przedsiębiorców działających w sektorze budowalnym aż 60 proc. respondentów wskazało cenę jako ważny element wyboru leasingodawcy. Powodem tego jest choćby otoczenie, w jakim przedsiębiorcy budowlani funkcjonują, gdzie niskie marże połączone z dużą konkurencją rynkową to codzienność – mówi Tomasz Jąder, wiceprezes zarządu BZ WBK Leasing. – Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w usługach, gdzie poziom marż jest znacznie wyższy i uzależniony od jakości świadczonych usług. Tu kryterium ceny nie jest już tak istotne i inne czynniki determinują wybór partnera inwestycyjnego – dodaje.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]